Vern av Vinda

20 gode grunner for å verne Vinda:

Elvas egenverdi: den har spesielle naturverdier knyttet til elvekløfter, fossesprøytsoner og bergvegg med regional verdi. Elva er anbefalt vernet (supplering av verneplan av vassdrag 12-2002)

Fuktighetskrevende vegetasjon og fugl kan bli påvirket av et inngrep

Området har høy opplevelsesverdi, bl.a. Stampefossen og Helvete fossen og brukes til friluftsliv aktiviteter og som turområde (Folkestigen)

Elva er attraktiv som fiskeelv

Utbyggingsområdet er en viktig del for utøvelse av storviltjakt. Området har meget gode beiteressurser og er grunnlaget for den elgstammen vi har i dag.

Området mellom Vindin og den gamle mølla er den viktigste trekkruten for elg og hjort

Området er trolig også aktuell som gyte- og oppvekststrekning for aure i Søre Vindin og kan bli ødelagt ved en regulering og intermitterende drift

Risiko for at abbor og røye (?) kan komme inn i Heggefjorden, som i dag kun har ørret.

Fare for ustabil vannstand i Heggefjorden som kan føre til at dyrket mark blir ødelagt, strømninger som kan føre til dårlig is og fare for frostrøyk

Ustabil vannstand i Søre Vindin kan få negativ effekt på skogen og slått med mindre avlinger. Forventet pendling av vannspeilet vil bli mellom 0,5-1 meter

Denne pendlingen er en følge av planlagt intermitterende kjøring av anlegget, som kan føre til at løs masse blir vasket ut i vannet. Søre Vindin er drikkevannskilde til en rekke private og offentlige brukere

I området Søre Vindin – Vinda er det kjent flere kulturminner, slik som kullgroper fra yngre jernalder og middelalder og jernvinneanlegg både fra eldre og yngre jernalder og middelalder

Det er potensial for andre typer kulturminner, f.eks. spor etter aktivitet og bosetning i steinalderen

Det er flere funnsteder for gjenstandsfunn, en slaggforekomst, en gravhaug og et kirkested fra middelalder i området Vollene Sørre- Sælid-Vøle (jordbruksområdet nord for Heggefjorden)

Erfaringer med kulturminner i allerede regulerte vassdrag viser at de tar skade som følge av uttørking, erosjon, overleiring, sandflukt, utrasing, bølgeslag, isskuring mm.

Økt vannføring gjennom Storefoss vil føre til økt luftfuktighet med negativ effekt på lagring og tørking av trematerialer hos Storefoss Sag DA

Deponiet av steinmassene fra tilkomsttunnelen ved Sælid er skissert til 30.000 m3 og vil kreve et areal på om lag 15 daa i dette området

Steinmassene fra tunnelen vil utgjøre mer enn 100.000 m3; depotarealet må ta høgde for at en ikke får avsetning for massene umiddelbart i anleggsperioden. Det vil føre til endring av landskapsbildet og oppleves som dramatisk

Vannkvaliteten i Begnavassdraget er ikke optimal. Kraftutbygging er en vesentlig faktor. Dette vil bli forverret av en utbygging av Vinda

At Etna er vernet er intet argument for ikke å verne Vinda. Snarere tvert imot!

Det er mye energi i en god naturopplevelse.

La Vinda være en god naturopplevelse.