Vern matjord og utmark

Lynn Hege Myrvang uttaler i sitt innlegg i avisa Valdres 20.november at (sitat) « …det er langt viktigere å verne matjord enn utmark.»

Lynn Hege Myrvang uttaler i sitt innlegg i avisa Valdres 20.november at (sitat) « …det er langt viktigere å verne matjord enn utmark.»  Hun argumenterer med at hele 25% av Norges utmark er vernet, når Svalbard regnes med.  Vernede områder utgjør 17% av Fastlands-Norge. Hun åpner sitt innlegg med å så tvil om verdien av vern av utmark, for deretter å argumentere for jordvern.

I en tidligere artikkel har Bonde- og småbrukerlaget og Naturvernforbundet vært sammen om en uttalelse for jordvern. Derfor oppleves det som merkelig og unødvendig å trekke vernestatistikk inn i en artikkel om mer jordvern.

Etter undertegnedes vurdering har vern av utmark ingen negativ innvirkning på jordvern. Det blir da heller ikke nevnt i innlegget til Lynn Hege. Derimot nevner hun vei, bane og rundkjøringer, industri og boliger som årsak til den store nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord. Jeg vil gjerne tilføye de store kjøpesentre som har kommet de senere år.

Hverken Svalbard, høyfjellsområder eller naturreservater egner seg for dyrking av jord. Landskapsvernområder representer som oftest dyrka areal, og vernebestemmelser har som mål å ta vare på disse. La oss fortsette å kjempe for de samme verdier: «Ta vare på jordkloden». Både innmark og utmark.

For Naturvernforbundet i Valdres

Fred Kuyper