VERN VINDA!

Medlemmer og venner av Naturvernforbundet i Oppland, samlet til jubileumsfeiring på Haugseter fjellstue i Øystre Slidre, vil oppfordre NVE om å avslå konsesjonssøknaden for Vinda, og la Vinda med sine verdier og kvaliteter bevares intakt for framtidige generasjoner.

Skagerak kraft AS søkte i mai 2014 om konsesjon for å få bygge ut elva Vinda i Øystre Slidre til et kraftverk med årlig produksjon på omkring 50 GWh elektrisk energi. Etter de store, allerede vedtatte kraftverkene i Otta og Lågen er dette det største av de omsøkte kraftverkene i Oppland i seinere tid. Saken er fremdeles til behandling hos NVE, snart to år etter at høringsfristen gikk ut.

Naturvernforbundet i Valdres avga sammen med Naturvernforbundet i Oppland en uttalelse med klar motstand mot utbyggingsplanene. Det samme gjorde DNT Valdres og FNF Oppland, blant andre. Også Fylkesmannen i Oppland stilte seg klart negativ til de omsøkte alternative utbyggingsplanene, alternativ 1 og 2.

Der den renner fra Søre Vindin til Storefoss, en strekning på ca 5,5 km og med et fall på snaut 250 m, er Vinda ei svært vakker og tiltalende elv med et rikt biologisk mangfold. Den har stor opplevelsesverdi, bl.a. med mange vakre og spektakulære fossefall, og er det sentrale elementet i et populært og mye brukt frilufts- og turområde. Dette kommer til uttrykk bl.a. ved et godt utbygd og mye brukt stinett som følger særlig nedre del av elva. Elvelandskapet omfatter også verdifulle kulturminner knytta til tidligere tiders bruk.

Svært mye av elvenaturen i Valdres er allerede tatt i bruk til energiproduksjon, og flere andre prosjekter er også omsøkt. Dynamikken som ligger i at stadig nye generasjoner kaster grådige øyne på det som til enhver tid er igjen av intakt natur, utgjør en klar trussel om at alt som kan omsettes til energi, står i fare for å bli utbygd, og at dette i menneskehetens perspektiv vil skje over en svært kort tidsperiode, men med ”evigvarende” konsekvenser. Det er på tide å innse at nok er nok, og at det som gjenstår av villmarkspreget elvenatur i Norge, i alt vesentlig bør bevares.

Medlemmer og venner av Naturvernforbundet i Oppland, samlet til jubileumsfeiring på Haugseter fjellstue i Øystre Slidre, vil komme med en siste, sterk tilråding om at konsesjonssøknaden blir avslått, og at Vinda med sine verdier og kvaliteter bevares for framtidige generasjoner.