Villmarkspreget skog har store biologiske verdier

En ny studie dokumenterer for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder. Samtidig fjerner regjeringen beskyttelsen av disse områdene og gir offentlig støtte til veibygging i uberørte områder.

Vi fant denne artikkelen i nettsida til Norsk institutt for skog og landskap. Kontaktpersonen Gunnhild Søgaard ga oss tillatelse om å presentere et kort utdrag av studiet som var å lese i Dagens næringsliv av 19.januar iår.

I en ny studie dokumenterer vi for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder.

I vår studie ser vi på hvordan storskala virkemidler overlapper med både viktige livsmiljø og med biologisk gammel skog. Vi bruker data fra mer enn 9000 prøveflater i produktiv skog, spredt over hele Norge (Landsskogtakseringen). Vi fant at andelen skogareal som inneholder viktige livsmiljø for arter lå høyt i strengt vernet skog; rundt 40 prosent. Men andelen viktige livsmiljøer var like høy i villmarkspreget skog (definert som skog mer enn fem kilometer fra tyngre teknisk inngrep, samt 4,5 kilometer buffersone rundt). Både strengt vernet skog og villmarkspreget skog har altså om lag dobbelt så høy andel skog med viktige livsmiljø som skogen utenfor. Også når det gjaldt areal med biologisk gammel skog lå andelen i villmarkspreget skog på det dobbelte av i skog utenfor. Strengt vernet skog lå enda høyere, med tre ganger så høy andel biologisk gammel skog som i ordinær skog.

 Les også gjerne den vitenskapelige artikkelen som nyhetssaken omtaler: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0115001»