Vinda

Referat av befaring Vinda 19.10.16. I dag 19. oktober ble det gjennomført en befaring av Vinda vassdrag i regi av Det Kongelige Olje- og Energidepartementet. Naturvernforbundet var representert med leder for fylkeslaget, leder for lokallaget og to styremedlemmer. Til sammen deltok ca. 30 personer i det innledende møte og selve befaringen.

Det var ordfører Kjell Berge Melbybråten som ønsket velkommen og minnet om at et enstemmig kommunestyre har anbefalt utredningen. Stikkord var økt verdiskapning og bedre økonomi som grunnlag for et bedre samfunn.  

Representanter fra Skagerak Energi (SE) innledet med en gjennomgang av prosjektet, både det som er blitt gjort til i dag og den videre saksgangen. Deretter fikk møtedeltakere anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Unntatt én av grunneierne, hadde alle som tok ordet kritiske kommentarer og mente at planen om kraftutbygging bør droppes.

SE kunne informere om at siden de første utredninger, har man registrert økt vanntilsig, noe som gjør prosjektet mer interessant, både mht. kraftproduksjon men også mht. mulighet for mer minste vannføring. For SE er det kun to aktuelle alternativer (1 og 2), som har henholdsvis en total kostnad på ca. 245 og 214millioner kroner. Kraftproduksjonen vil bli 59 og 54 MWh og kostnader per kWh kr. 4,30 og 4,00. NVE’s vedtak anbefaler en utbygging etter alternativ 1, dvs. med tunnel. Det tredje alternativ, som vil gi betydelig mindre kraft, er ikke aktuelt for SE å bygge ut. Fylkesmannen som var til stede kommenterte at dette alternativ er altfor dårlig utredet og at av hensyn til abborproblematikken bør man se på dette på nytt.  

Paul Lindviksmoen fra fylkeslaget tok opp manglende tillitt til konsekvensutredningen med bakgrunn i NVE’s tidligere supplerende utredninger av 20 vassdrag som viste betydelige avvik. Det førte bl.a. til at elva Ygna i Øystre Slidre ble tatt ut av planen for utbygging av småkraftverk. De biologer som har vært ansvarlig for de supplerende utredninger, har påpekt konkrete feil i den aktuelle konsekvensutredningen til Norconsult.

Tor Harald Skogheim, som representerte DNT Valdres, påpekte den store friluftslivverdien elva har. Især for de mange mennesker som bor i området, med kort gangavstand til elva som turområde. Folkestien har vært et populært tiltak og har en åpenbar folkehelse effekt.

Trond Øigarden fra Ornitologisk forening, minnet om at avbøtende tiltak som reirkasser for fossekallen ikke er nok for å kunne sikre bestanden av fugl langs elva. Endringer i vassføring vil kunne påvirke næringsgrunnlaget for fuglene og dermed overlevelsesevne.

Befaringen startet med et besøk på stølen til Gjermund  Skrindsrud, som er meget kritisk til mulig økning og jojoreguleringen i vannstanden til Søre Syndin . Deretter ble det besøk av øvre delen av elva, hvor bl.a. kulturminnemyndighet Irene Skauen Sandodden refererte fra de undersøkelser som er blitt gjort. Representer fra Skagerak Energi orienterte fortløpende om planene i det aktuelle området.  Etter stopp ved Langdalsbrue og Mossbrue ble det servert lunsj på kommunehuset.

Vi fortsetter etter lunsjen med en tur langs elva forbi Stampefossen. Befaringen ble avsluttet med et besøk av Storefoss, som referenten ikke deltok i.