Vindkraftpark på Finnskogen i Torsby kommune i Sverige

Naturvernforbundet i Innlandet sendte denne høringsuttalelsen til svenske Naturvårdsverket og norske Miljødirektoratet 26. august 2021.

Naturvernforbundet i Innlandet har følgende innspill til planer om bygging av vindkraftanlegg på svensk side av Finnskogen, Torsby kommune. 

Bakgrunn

Naturvernforbundets standpunkt er at vindkraft på land kun må planlegges som mindre anlegg i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk eller på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Finnskogen er et stort, sammenhengende og enestående natur- og landskapsområde med rik kulturhistorie. Slike områder er i et bærekraftsperspektiv svært lite egnet for store vindkraftprosjekt. Det planlagte vindkraftprosjektet berører og forringer naturverdier på begge sider av riksgrensen. 

Kommentarer

Fred. Olsen Renewables AB / WSP skriver i høringsgrunnlaget (s. 20) at naturmiljøet kan hensyntas slik at påvirkningen blir liten og lokal, og at det derfor er liten risiko for negative effekter på naturmiljøet. Naturvernforbundet vil påpeke at slike konklusjoner ofte nås ved kun å regne med de negative effektene ved selve turbinene, men tilhørende infrastruktur og forringelse av nærliggende områder vil gi et større foravtrykk enn grunnlaget gir inntrykk av. 

Oppstykkingen av større, helhetlige naturområder som Finnskogen svekker naturmangfoldet og økosystemet i området som helhet. Det foreslåtte planarealet er lokalisert i et område med store natur- og friluftslivsverdier. 

I lys av dette må følgende punkter tas i betraktning ved vurdering av søknad fra Fred. Olsen Renewables AB:

  • Det er allerede bygget ut vindkraftindustri i og nær Finnskogen. Nye utbygginger vil svekke naturverdiene ytterligere.
  • En rekke dyr blir forstyrret av støy, lys og anleggsvirksomhet, og flytter fra området. Dette gjelder særlig sensitive dyr og fugler. 
  • Et stort antall fugler og flaggermus er forventet å dø ved kollisjon inn i rotorblader hvert år. Spania viser til 300-1000 fugler per turbin årlig. Undersøkelser fra Smøla bekrefter høy dødelighet, også av rovfugl. 
  • Vei- og strømnettsystemet skaper hindringer og forstyrrelser for en lang rekke dyrearter. 
  • De direkte inngrepene ødelegger økosystemet lokalt, som får ringvirkninger for de verdifulle områdene i nærheten. 
  • Inngrepene kan føre til store karbonutslipp, særlig hvis det bygges i myrområder. 
  • Industrialiseringen av naturen fører til tap av naturopplevelser for befolkningen og andre som ferdes i området. 

Naturvernforbundet anerkjenner at vindturbiner er et verktøy i overgangen til en grønn energimiks, men dette kan ikke gå på bekostning av naturen. I vårt arbeid har vi pekt på at reduksjon av energiforbruk er et av de viktigste grepene vi kan ta for å begrense bruken av energi. (Kilde: Fossilfritt Norge: Hvordan fase ut fossil energi innen 2040.) Reduksjon av energiforbruk er minst like viktig som produksjon av fornybar energi. 

Oppsummering

Finnskogen er et sammenhengende norsk-svensk område, og må vurderes under ett når det gjelder naturmangfold, kulturhistorie, friluftsliv og reiseliv. Vi mener at det må være tett dialog mellom norske og svenske myndigheter omkring konsekvensene for felles natur- og kulturverdier på Finnskogen. 

Naturvernforbundet i Innlandet mener at det ikke må gis nye konsesjoner for vindkraftutbygging innenfor Finnskogen verken på norsk eller svensk side av grensen. 

Naturvernforbundet i Innlandet ber om bli holdet underrettet om saken i den videre prosessen. 
 

Med hilsen,
Naturvernforbundet i Innlandet
v/ leder Ole Midthun