Høringer og brev 2017-2022

I listen under vil du finne høringssvar og brev som Naturvernforbundet i Troms har sendt enten alene eller sammen med andre organisasjoner.

Holmbukttinden

Listen oppdateres fortløpende.

Høringsuttalelser og brev fra 2022: 

25.02-Innspill til detaljregulering Andøya industripark Fiskenes
09.03-Snøskuterloype Altevatn Luotnavaaggi grense Malselv kommune
25.04-Gryllefjord Høringsuttalelse
08.06-Horingsuttalelse Høyset
20.06-Stillelva,Befaring,Uttalelse
22.08-Høringsuttalelse Fornybardirektivet-ref.-221168
01.09-Reguleringsforslag steinuttak Storhammaren Kafjord Kommune
21.09-Klage Plan Kvaloyvagen reiselivsanlegg
21.09-Vedlegg.Betenkning
07.10-Høringsinnspill Kvotemelding 2.0
20.10-Detaljregulering datasenter Straumsmo
07.11-Detaljregulering Tommervika PlanID 277
21.11-Varsel gjenoppretting naturlig tilstand Stillelva tilsvar Statsforvalterens varsel ref 20209065

Høringsuttalelser og brev fra 2021: 
23.03-Innspill til forskrift om snøskuterløyper, Storfjord kommune
19.04-Innspill til reguleringsplan Hav og Fjell – Varsel om oppstart av planarbeid, Tromsø kommune
22.04-Innspill vedrørende søknad om endring av deponitillatelse Stormoen, Ballsfjord kommune
04.05-Innspill til planprogram og varsel om oppstart – Storhammaren steinbrudd, Kåfjord kommune
16.05-Innspill til kommunal forskrift om løypenett for snøskuter, Målselv kommune
25.05-Innspill til revisjon av snøskuterløyper, Kåfjord kommune
21.06-Klage på vedtak ang. utvidelse av akvakulturtillatelse på lokalitet 37217 Dale, Harstad kommune
04.09-Innspill til forskrift om snøskuterløyper, Kvænangen kommune
13.09-Innspill til detaljregulering for Myklenesåsen hyttefelt, Senja kommune
14.10-Uttalelse til søknad om konsesjonsendringer- Raudfjell og Kvitfjell Vindkraftverk, Tromsø kommune
17.10-Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2020-2023, Lyngen kommune
Uttalelser i 2021 i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Troms – link nederst på siden. 

Høringsuttalelser og brev fra 2020: 
20.01-Høringssvar om nye akvakultranlegg i Kvænangen
22.01-Klage på innvilget dispensasjon for endring av elveløpet til Stillelva i Tjeldsund
01.03-Innspill til skuterløyper i Lenvik kommune
29.03-Høringssvar på klimakur 2020
30.04-Klage på vedtak ang. etablering av annlegg for akvakultur ved Djupanvika – Vannberget
28.05-Innspill til melding om oppstart – regodkjenning av snøskuterløyper, Storfjord kommune 
26.09-Høring ang. kapasitetsøkning på lokalitet 37217 Dale i Harstad kommune
29.09-Høring ang. søknad om slaktemerder ved Klubben næringspark, Senja kommune
05.11-Uttalelse til søknad om fylling i sjø v/eiendom 62/26 Klubben næringspark
05.11-Høringsuttalelse – Salaks Lokalitet Dale – Sak 20/7252 Merknad til rapport fra KUPA
14.11-Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt- varsel om oppstart planarbeid
25.11-Klage på vedtak ang. økning av MTB på lokalitet 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune
29.11-Høring ang. søknad fra Perpetuum Circuli AS om unntak fra avfallsforskriften, Ballsfjord kommune
14.12-Høring ang. endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11433 Finnvika S ved Botnhamn
28.12-Klage på tillatelse ang. etablering av slaktemerd ved Klubben næringspark, Senja kommune
Uttalelser i 2020 i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Troms – link nederst på siden. 

Høringsuttalelser og brev fra 2019: 
07.04-Merknader til søknad om oppdrettslokalitet ved Vegneset i Tromsø
07.04-Klage på vedtak om skuterløypenett i Målselv
28.08-Høringsuttalelse for finnheia  alpinlandsby – Tromsø 
22.10-Klage på akvakulturtilatelse ved Veggneset i Tromsø
03.12-Høring detaljregulering av Ramfjordmoen
03.12-Innspill til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett

Uttalelser i 2019 i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Troms – link nederst på siden. 

Høringsuttalelser og brev fra 2018:
18.01-Klage på Reipkrokelva kraftverk i Tromsø
29.01-Høringsuttalelse angående næringshytter i Svalbard
09.02-Innspill til skuterløyper i Lyngen
13.02-Høringsuttalelse til MTA og detaljplan for vei til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk
23.02-Klage på kapasitetsøkning ved en rekke oppdrettsanlegg
03.04-Brev angående arealplan i Tranøy
17.04-Innspill på utvidelse av kai i Nordfjordbotn 
24.05-Brev angående dumping av masser i Kåfjord
03.06-Uttalelse angående kapasitetsøkning for oppdrett i Lekangsund
01.07-Brev om Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy
06.07-Klage på utfylling i sjø i Nordfjordbotn
06.07-Høringsuttalelse angående Sørlimarka skytefelt i Harstad 
19.10-Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land
06.11-Høringsuttalelse: kapasitetsøkning for oppdrett i Skårliodden i Lenvik 
13.11-Klage på Turrelva kraftverk 
18.12-Brev om Stillelva i Skånland kommune
Uttalelser i 2018 i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Troms – link nederst på siden. 

Høringsuttalelser og brev fra 2017: 
08.09-Høringsuttalelse for kommuneplanens arealdel Lyngen 
08.09-Høringsuttalelse angående næringsløyper for snøskuter i Lyngen  
08.09-Høringsuttalelse på strategisk reiselivsplan for Lyngen kommune
Uttalelser i 2017 i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Troms – link nederst på siden. 

Forum for Natur og Friluftsliv i Troms. Se uttalelser: https://fnf-nett.no/troms/uttalelser/