Fylkesmannen: Kautokeinos disp.praksis for barmarkskjøring er lovstridig

Naturvernforbundet i Kautokeino fikk fullt medhold i sin klage på kommunens dispensasjoner for barmarkskjøring. Fylkesmannen beskriver i brev av 14. november Kautokeino kommunes dispensasjonspraksis som «å være i strid med Miljøverndepartementets fortolkning av motorferdsellovgivningen». – En høyst påkrevd smell for Kautokeino kommune og en seier for alminnelig rettsoppfatning, sier Naturvernforbundet.

Det dreide seg om tre klager for kjøring i forbindelse med fiske og bærplukking, og en klag på dispensasjon til elgjegerforeningen, som skulle drive «tilsynsarbeid». – Alle disse forholdene er ille, den siste, om mulig aller verst, i og med at foreningen fikk dispensasjon til å kjøre overalt i kommunen! sier Heaika Skum i Naturvernforbundet. Den eneste betingelsen kommunen satte, var «Ta hensyn til naturen.» – Det lyder i utgangspunktet bra. Men hvis kommunen hadde ment dette alvorlig, skulle selvsagt dispensasjonssøknaden ha vært avslått.

Søknaden ble forøvrig innvilget med to mot én stemme. Flyttsamelistas representant stemte imot.

Saken har tatt over tre måneder. Dermed har kommunen greid å forhale saken så lenge at alle fikk kjøre så mye de ville. – Et nytt eksempel på at lokaldemokratiet ikke er til å stole på i motorferdselssaker. Kommunen leverer gang på gang sterke søknader om å bli fritatt for det lokale forvaltningsansvaret, konkluderer Heaika Skum.

Fylkesmannen sendte purring etter fire uker (dvs. 31. august 2005) og bad kommunen behandle klagen «snarest mulig». Intet skjedde på fire nye uker. 28. september sendte Fylkesmannen enda en purring og bad kommunen behandle klagen senest 20. oktober. Da Fylkesmannen ikke hørte noe innen denne fristen, tillagt rimelig tid for postgangen, valgte etaten å behandle saken uansett. Fylkesmannen skriver: «Fra Fylkesmannens side blir dette oppfattet som om kommunen ikke ville ta stilling til klagen.»

Om klagene for kjøring i forbindelse med fiske og bærplukking, skriver Fylkesmannen: «Etter det vi forstår har søkerne ikke fremlagt dokumentasjon på inntektsgivende virksomhet. Fylkesmannen legger derfor til grunn at søknadene gjelder kjøring i forbindelse med fiske og bærplukking som rekreasjon/ matauke. I henhold til rundskriv T 1/96 skal det ikke gis dispensasjon til slik virksomhet.» Videre peker Fylkesmannen på at de åpne barmarksløypene er opprettet nettopp for at folk skal kunne kjøre i forbindelse med høsting av utmarksressursene.

Om dispensasjonen til elgjegerforeningen, skriver Fylkesmannen: «Etter det Fylkesmannen har fått opplyst, foreligger det ingen plan for det frivillige oppsynet, verken «vaktlister» eller plan for hvor og når det skal drives oppsyn. Oppsynet foregår tilfeldig ettersom folk har lyst og anledning, og de som utfører oppsynet har ingen oppsynsmyndighet. Statskog som innehar jaktretten og som lider økonomisk tap som følge av evt. ulovlig jakt, er ikke på noen måte involvert i oppsynet.
Transportbehovet knyttet til det frivillige oppsynet er knyttet til transport av person med niste og kikkert. Fylkesmannen kan vanskelig se at det er behov for kjøretøy til dette. Oppsyn kan dessuten utføres ved å benytte kjøretøy langs veier og barmarksløyper, og til fots ut fra disse. Ut fra dette anser ikke Fylkesmannen bruk av kjøretøyer i forbindelse med frivillig oppsyn/tilsyn med elgstammen for å utgjøre et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.
»

Konklusjon: «Fylkesmannen anser kommunens vedtak i de påklagede sakene for å være i strid med Miljøverndepartementets fortolkning av motorferdsellovgivningen. Dispensasjonene ligger således utenfor rammen av det kommunen kan gi dispensasjon til. Om kjøringen ikke medfører skader eller ulemper, er da uten betydning for saken.

Fylkesmannens vedtak i klagesaker etter motorferdselloven er som nevnt ovenfor retningsgivende for kommunens behandling av tilsvarende saker. Vi ber kommunen innrette sin praksis i henhold til Fylkesmannens vedtak.
»

– La meg peke på et paradoks til slutt, tilføyer Heaika Skum. – Kautokeino kommune skal, i følge avisa Ságat sist lørdag, behandle denne saken på et møte seinere denne uka. Altså akkurat når barmarkssesongen er slutt!