Dette meiner me om Vestland fylke sin plan for fornybar energi

Me etterlyser større satsing på energisparing- og effektivisering, prioritering mellom kraftkrevjande tiltak og at naturøydeleggande vindkraftplanar vert tatt ut av planen.

Klima og transportgruppa sendte 21. februar inn Naturvernforbundet Hordaland sitt høyringssvar på Vestland fylkeskommune sin plan for forbybar energi 2023-2035.

Me la vekt på følgjande:

  • Energisparing og energieffektivisering bør få en langt større plass i planen og bør være et eget ambisjonsnivå eller deltema i planen.
  • Økt produksjon av energi må skje på en måte som ikke bidrar til videre nedbygging av naturen.
  • Alle kraftkrevende prosjekter må underlegges en helhetlig vurdering som grunnlag for prioritering.
  • Kombinasjonen solceller, varmepumper, solfangere og bergvarme/bergvarmelager er teknologi som bør styrkes i Norge.
  • Muligheten for produksjon av solceller og batterier uten sjeldne og miljøskadelige metaller, eller med resirkulerte metaller, bør Vestland gå i front for å undersøke.
  • Vannkraft: Ytterligere utbygginger må ikke skje siden dette vil berøre utsatt natur og vassdrag.
  • Vindkraft: Vi mener at naturødeleggende landvind må utelukkes. Utbygging av småskala vindturbiner i noen grad tenkes i allerede utbygde områder, særlig da industri- og næringsområder. Alternative, vertikalakslede møller bør utredes, og likeledes små møller passende for gårdsdrift i landbruket.
  • Der havvind eventuelt kan bygges ut uten skade på marint liv og fugler, er Naturvernforbundet avventende positiv.

Her kan du lesa heile uttalen:

Sjå også felles uttale med dei andre organisasjonane i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF).