E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringvei øst)

Vi sier ‘nei’ til firefelts motorvei som vil øke biltrafikken og ødelegge natur og matjord – og ‘ja’ til sikring og modernisering av dagens trasé.

Kommunedelplanen for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset («Ringvei øst») har vært på høring.

Prosjektet skal til rette for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal samtidig avlaste dagens vegnett i Arna og Åsane bydel. Dette mener vi oppfylles i planen, men de tre andre samfunnsmålene som er oppgitt lykkes det derimot ikke med. Det gjelder 2) målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, at 3) prosjektet skal bidra til fremtidig reduksjon i biltrafikk gjennom Bergen sentrum og at 4) eksisterende bruks- og verneverdier skal ivaretas slik at verdifulle områder ikke ødelegges eller bygges ned.

Naturvernforbundet Hordaland mener at det ikke bør bygges firefelts motorvei på denne strekningen. Når målet er nullvekst eller reduksjon i veitrafikken, er det feil å bygge en vei som vil føre til økt biltrafikk og høyere klimagassutslipp.

Prosjektet vil også bety tap av natur og matjord, økt byspredning og mer forurensing fra mikroplast/svevestøv. Kostnaden er skyhøy – ca. 11 milliarder – og den beregnede samfunnsnytten viser «betydelig negativ nytte».

Dagens trasé bør derfor beholdes, men med nødvendig sikring og modernisering. Man bør vurdere å bygge miljøtunell for å skjerme boligområdene på Hylkje fra gjennomgangstrafikken på E39.