Fraråder gondolbane i Odda

Gondolbanen vil føre til masseturisme i fjellet, som vil forstyrre sårbar natur og de viktige leveområdene til villreinen.

Illustrasjon av en villrein med stort gevir som ser mot oss. Gondolbanen i Odda vil forstyrre den.

I dag er det få folk som ferdes i fjellområdene innover vidda fra Rossnos. Og det har initiativtakerne bak gondolbanen, også kalt Hardanger Lift eller Odda skylift, tenkt å gjøre noe med. De ønsker å åpne opp fjellet for flere. Det kan høres fint ut, men det vil få konsekvenser å lage en gondolbane som vil frakte opp minst 110 000 passasjerer hvert år. Vi er særlig bekymret for villreinen og at den vil få enda mer begrensa områder for å beite og kalve.

Saken har vært på høring, så 18. oktober 2022 meldte vi inn flere viktige momenter man bør ta hensyn til.

Internasjonalt ansvar for villreinen

For det første har Norge et internasjonalt ansvar for å verne om villreinen, ettersom nesten hele den europeiske bestanden lever i Norge. Bestanden av villrein har gått drastisk ned 40% siden 1989 og har havnet på rødlista. Vi må verne om den, og ikke bygge ut og legge mer press på naturområdene som den er avhengig av! 

Vi synes også at det er underlig at det ikke har blitt påvist en eneste rødlisteart i konsekvensutredningen for reguleringsplanen. Vi har erfart gang på gang at kartleggingen av botanikken i saker er mangelfulle fordi de innleide kartleggerne bruker alt for lite tid på å finne artene. Det er særlig viktig å kartlegge godt når vi vet at vi er inn i en natur-og klimakrise. Vi har ikke mer natur å miste!

Flere andre arter har endret status, og dette må tas med i vurderingene. Alm og ask i edellauvskogen nær Hjøllo har også havnet på rødlisten som «sterkt truet», og fuglene jaktfalk og grønnfink har gått fra å være «nær trua» til «sårbar» art.

Gondolbaneplan med utdatert kunnskap

Planen kan ikke godkjennes når den vil gjøre leveforholdene til villreinen ytterligere forringet, og når den baserer seg på utdatert kunnskap.