Gigantplanene på Kokstad stoppet

Klagene ble hørt – kystfuruskogen får leve.

Planområde for Postens terminal, i Kokstaddalen, Bergen

Posten Eiendom AS har hatt store planer i skogen på Kokstad. De ble nødt til å flytte terminalen fra Dokken, og foreslo å bygge ned et 270 dekar naturområde på Kokstad for å romme et 82 300 kvadratmeter stort logistikksenter. Planområdet består i dag kystfuruskog, myrer og tjern.

Protester og klager

Vi protesterte på planene og påpekte hvilke naturverdier som vil gå tapt. Planen ble allikevel vedtatt, og som del av Forum for natur og friluftsliv Hordaland (FNF), klaget vi. Statsforvalteren så på planen og har nå avvist den. De peker på at det har kommet ny kunnskap som det ikke er tatt hensyn til. Nå må kommunen behandle saken på ny.

Ny kunnskap

Området ble første gang vurdert av Asplan Viak i 2014, men konsekvensvurderingen manglet allerede da viktige parametre som overvann og myr, den økologiske tilstanden og virkningen inngrepet ville få på klima.

Det har også kommet ny kunnskap om hvor god myra er til å lagre klimagasser. Når man ødelegger en myr slipper det ut mellom 4-6 ganger så mye CO2 som selve skogen, alt ettersom hvor dyp den er. Inngrepet ville i dette tilfellet frigjort 3000 tonn CO2. Det ville ført til en massiv forverring av miljø- og landskapskvalitetene i området og i tillegg økt flomfaren.

Det har også skjedd endringer i rødlisten for arter. Fuglearter som granmeis, gulspurv og fiskemåke er registrert i dette området, og de er nå kategorisert som sårbare arter.