Gjelet kraftverk i Ullensvang kommune

Et naturinngrep i urørt natur kan ikke forsvare ytterligere inngrep. Det vil bli en svært uheldig praksis.

Gjelet kraftverk fikk avslag fra NVE 25. mai 2020, som tiltakshaver Jona Kraft AS senere klagde på. De mente at det ikke har blitt tatt hensyn til at det var planlagt og godkjent en landbruksvei de øverste 150 meterne av planlagt rørtrasé for kraftverket. Denne veien er nå etablert og terrenget er varig forandret. Jona Kraft AS uttalte i klagen at rørtraseen til kraftverket derfor kan etableres uten ytterligere påvirkning på terrenget. 

Vi har tidligere poengtert at dette kraftverket vil bidra til en større belastning på vassdragsnaturen i området dersom det blir bygd. Argumentet vårt forsterkes av at det nå har blitt bygd en landbruksvei tett inntil vassdraget. Denne har ødelagt en del av vassdragets kantvegetasjon og et kraftverk her vil gi enda flere negative påvirkninger på vassdraget.   

Det kan ikke være slik at dersom det gjøres et inngrep i et urørt område, så forsvarer og åpner det opp for flere inngrep. Det vil bli en uheldig praksis som vil ødelegge mye natur. 


Dette innspillet er sendt av Forum for natur og friluftsliv Hordaland (FNF) på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland.

FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland,
som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det elleve organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen representerer organisasjonene rundt 40.000 medlemmer i fylket.