Gode grønne Bergen – visjon for 2030

Aldri har det vært snakket mer om Gåbyen. Aldri har det vært satset mer på å øke biltrafikken. Bergens politiske topprepresentanter møttes til debatt om Gode grønne Bergen da klima og transportgruppen i Naturvernforbundet Hordaland inviterte til Naturlig onsdag 2. september 2015.

Spente fremmøtte finner sine plasser mellom bokhyllene idet Gabriel Fliflet fra Naturvernforbundet Hordaland sin klima og transportgruppe entrer scenen i Boksalongen. Med visjonsdokumentet «Gode grønne Bergen» i hendene er det ikke mye luft som skiller tilskuerne som fyller Boksalongen og naborommet Fossestova. I Fossestova, åpnet i kveld for å kunne ta imot de totalt 93 besøkende, hviler spente øyne på et lerret med videooverføring fra naborommet, i påvente av at Gabriel skal åpne kvelden med en spisset formulering av fylkeslagets omfattende visjon for bærekraftig arealplanlegging og transport i Bergen.

Gabriel retter seg mot mikrofonen: dokumentet Gode Grønne Bergen  skyldes begeistring og en tro på at verden kan gå fremover. Tro på at politikerne kan gjennomføre hva de lover. Men også bekymring hvis verden fortsetter som i dag. Vi kan ikke vente på internasjonale avtaler, vi må handle lokalt. Mye har blitt bedre de siste årene; bybane, satsing på sykkel, og mål om ingen økning i biltrafikken . Det finnes mye bra i kommuneplanen som ble vedtatt 24. juni. Det foreligger derimot et paradoks: utvidelse av Lagunen ble vedtatt på det samme møtet. Mye bra loves, men i realiteten satses det på bil. Et eksempel på dette er planene om ny E39.

Vi har ikke alle svar, men vi viser noen linjer vi kan følge for å oppnå en grønn og trivelig by. Byplanlegging styrer våre liv. Vi ønsker en tett og god by som er tilrettelagt for sykkel, kollektiv og gange. Veier tar nå alt for mye areal. Politikerne må styre og se de store linjene.

Her er noen av hovedtrekkene i Gode Grønne Bergen. For kart og utfyllende forklaringer, les her. Alle nye boligområder legges langs kollektivakser. Færre parkeringsplasser ved kjøpesentre. Parkeringsplasser ved arbeidsplasser kun for handikappete og varelevering. Man kan ikke bygge vei og tro at trafikkproblemene minsker. Vi ønsker tvert i mot å halvere privatbilismen til 2030. Syklister og kollektivreisende skal fra nå av ha forrang fremfor bilister. Bybane og sykkel skal gå korteste vei. Vi vil gjøre det lett å ta de rette valgene. Vi trenger både tradisjonell bybane og lynlinjer til bydelene for rask transport. Les for øvrig  Gabriel Fliflet og Synnøve Kvamme s Farvel til beskjedenheten i BT, om dette temaet, 18. september 2015. En rekke sykkeltuneller foreslås. Sykkelandelen er nå bare 3%. Trondheim har 3 ganger så mange. Grunnen er forskjell i tilrettelegging. Vi foreslår ikke å bruke mer penger, men å bruke pengene riktig.

Paneldebatt i to bolker
Fortetting og Gåby | Reduksjon av biltrafikk

Martin Smith-Sivertsen (H)
Harald Schjelderup (Ap)
Tor Woldseth (FrP)
Dag Inge Ulstein (KrF)
Erlend Horn (V)
Lillian Blom (SV)
Ove Sverre Bjørdal (Sp)
Sofie Marhaug (Rødt)
Sondre Båtstrand (MDG)
Prof. Petter Næss (NMBU)
Gabriel Fliflet (Naturvernforbundet Hordaland)
Nils Tore Skogland (Naturvernforbundet Hordaland)

Etter Gabriel sin åpning av kvelden var det duket for debatt. Martin Smith-Sivertsen (H), Harald Schjelderup (Ap), Dag Inge Ulstein (KrF), Sofie Marhaug (Rødt) og Ove Sverre Bjørdal (Sp) hadde sablene klare, da møteleder Tiril Rustand Halvorsen introduserte kveldens første tema.Hovedpunkter i en klimavennlig bærekraftstrategi for byutvikling (presentasjon – Petter Næss)

Kveldens svært så kvalifiserte dommer, professor i By- og Regionplanlegging Petter Næss (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet), sto klar til å komme med faglige korrigeringer. Det samme gjorde daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland Nils Tore Skogland. Under følger et referat av debatten.

Tema 1: Debatt om byfortetting og gåbyen.
– Hva mangler i dag før vi har en gåby?

Smith-Sivertsen: Fortetningspolitikken hittil har vært for svak. Sentrum må utvides.

Schjelderup: Vi er enige i planene for gåbyen, men ønsker også å satse på bydelene. Stor ubalanse mellom arbeidsplasser og boliger. Skuffet over at Bybanen nå ikke kommer til Åsane. Vi må være mer restriktive. Eksempel: Lagunen. De blå ville ha full utbygging, men AP ville holde igjen på parkeringsplasser.

Ulstein: Vi er enige i det meste av GGB. Vi trenger utfordringen fra Naturvernforbundet Hordaland. Håper at dette drar politikerne i riktig retning.

Marhaug: Business region Bergen er uforenlig med GGB siden BRB kun ønsker vekst.

Bjørdal: Ser ingen grunn til at sentrum skal bli større. Det viktigste er at folk kan unngå lange reiser til arbeidsplasser. Den mest miljøvennlige reisen er den du slipper å ta.

Smith-Sivertsen: Sentrum må utvides for å få god fortetting. Eks: Nygårdstangen og Mindemyren. Godsterminalen må ut av sentrum. Åsane kan fortettes og få et eget sentrum. Kan bli en god gåby på sikt.

Marhaug: Åsane er en elendig gåby. Bydelsenteret på Laksevåg ble solgt. Kunne vært brukt til fortetting.  

Ulstein: KrF vil rive bygarasjen.

Schjelderup: Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet. Det offentlige må styre utviklingen mye sterkere. Enige med Rødt der.

Smith-Sivertsen: Det gamle bydelsenteret på Laksevåg blir nå boliger, god fortettingspolitikk.

Marhaug: Dårlig ide å selge offentlige bygg, eks Sentralbadet som H prøvde å selge.

Næss: Spesialiserte arbeidsplasser bør ligge sentralt.

Skogland: Malmø kan være et godt forbilde. Har tatt i bruk BREEAM for byutvikling. Bergen kan være forbilde i Norge. Ta i bruk tomteselskapet for god utvikling.


Daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland Nils Tore Skogland med innspill under debatten.

Bjørdal: SP vil ikke selge tomteselskapet. Bør brukes for å styre utviklingen.

Smith-Sivertsen: Vi ønsker å både kjøpe og selge tomter. Nå står Mindedalen for tur for utvikling. Utbyggere har gode hensikter, politikerne må bare legge gode premisser.

Schjelderup: Tomteselskapet er blitt årelatt gjennom ti år. Har kanskje ikke nok muskler nå til å være et verktøy.

Ulstein: Ta i bruk ny teknologi. Ny utbygging bør ha krav om solceller, solfangere osv. Utbyggerne maksimerer byggegrensene. Ta i bruk air rights.

Næss: Illusjon å tro at vi kan styre hvor folk bor i forhold til arbeidsplassene.

Smith-Sivertsen: Lagunen må få utvikle seg. Har mange viktige funksjoner.

Marhaug: Barnehagepolitikken er viktig. Alt for mange private barnehager. Sats på nærbarnehager bygget ut av kommunen.

Smith-Sivertsen: Kommunen er ikke de eneste som kan drive barnehager.

Schjelderup: Det har vært for svak styring av barnehageutbyggingen.

Næss: Barnehager bør ligge lokalt for å redusere trafikken.

Tiril: Hva skjer hvis bygarasjen blir borte?

Marhaug: Vi vil redusere trafikken i sentrum og ikke kompensere med ny parkeringsplasser.

Schjelderup: Vi vil redusere.

Smith-Sivertsen: Skeptisk til å redusere uten samtidig å redusere i bydelene.

Bjørdal: Vil redusere.

Ulstein: Vi vil heller snakke om rullebane 2 på Flesland, som vi ikke vil ha.


Naturlig onsdag er sosialt og lærerikt! Her ser du noen av våre praktikanter og frivillige i trivelig passiar over registreringsbordet.

Sablene ble lagt tilbake i slirene, diskusjonen fortsatte i lokalet mens folk kjøpte seg drikke i caféen, og det ble gjort klart for runde to av debatten. Her deltok fremdeles Næss og Skogland, mens det politiske panelet ble omrokkert: Tor Woldseth (FrP), Erlend Horn (V), Sondre Båtstrand (MDG), Lillian Blom (SV), Harald Schjelderup (Ap) og Martin Smith-Sivertsen (H). Tiril introduserte så kveldens andre debattema.

Tema 2: Biltrafikken skal reduseres med 10%.
– Hvordan da?

Woldseth: En gåby er også en FrP by. Må satse på utvikling av bydelene.

Horn: Målet er altså 10% innen 2020. Må ha kombinasjon av pisk og gulrot. Eks: Køprising.

Båtstrand: 10% er ikke nok. Vi er i mot motorveier. GGB går rett inn i våre forhandlinger etter valget.

Blom: Vi liker GGB. Asfaltalliansen satser alltid på vei. Vi satser på kollektivfelt på alle innfartsårer. Alle andre sier det uten å gjøre det. Kollektiv må har fortrinn og kjøre køfritt.

Schjelderup: Vi er for kollektiv, men er ikke praktisk mulig alle steder pga trafikksikkerhet.

Næss: Vi kan ikke styrke kollektiv samtidig som vi legger til rette for biler. Se til Trondheim hvordan det skal gjøres.  Trengsel vil være på stabilt nivå selv om kapasiteten reduseres.

Båtstrand:  130 000 bergensere kan lett sykle til sentrum. Vi må legge bedre til rette. Transportøkonomisk Institutt: Det er bra for sentrumshandelen å få bilene bort.

Smith-Sivertsen: Er uenig med NVH. Vi må bygge ringvei rundt sentrum for å få bort trafikken.

Blom: Det H sier henger ikke sammen med at de vil bygge 4 felts motorveier inn fra alle bydeler. SV ville ha kollektivfelt på Sotrabroen. Asfaltpartiene var i mot.

Woldseth: Mye av transporten skyldes at det er for dyrt å bo i sentrum. Må bygge ut bydelene.

Horn: V vil ha økte bompenger, vil også ha miljødifferensierte bompenger. V vil ha kollektivfelt i hovedårene. Ringvei øst må ha innslagspunkt langt sør i Bergensdalen.

Næss: Bompenger kan holde trafikken nede. To faktorer spiller inn for valg av transport: Reisetid og parkeringsforholdene.

Schjelderup: Feil å bygge innfartsårer før ringvei. Spagettikrysset må bygges ned. Spørsmål til FrP: Ønsker de mer bybane? Ønsker de rushtidsavgift?

Woldseth: Ble avbrutt og forlot møtet.

Båtstrand: Veier som kan sykles på er bra.

Blom: Ønsker ny ringvei øst med innslag langt sør. Ønsker 2 felt til Voss sammen med jernbane.

Horn: Ringveien vil redusere trafikken.

Woldseth: Vi må også tenke jernbane. Ønsker å flytte godset til Flesland, innenfor støysonen. Avfinner oss med Bybanen som den er planlagt.


Tor Woldseth (FrP) i diskusjon med Sofie Marhaug (Rødt). Foto: Mona Maria Løberg.

Smith-Sivertsen: Vi må akseptere noe bilkjøring for næringslivet.

Fliflet: Kongstanken bak fergeløs E39 er sammenhengende arbeidsmarked Stavanger-Bergen. Motarbeider alle gode planer for Bergen.

Smith-Sivertsen: Ønsker at folk skal bo langs hele Gullkysten for å konkurrere med Oslo. Gode transportmuligheter er viktig.

Næss: Fergeløs E39 henger ikke sammen med gode byplaner.

Blom: Kollektivandelen fra omegnskommunene er veldig lav.

Skogland: Ny E39 vil gi 40 000 tonn ekstra CO2 per år. Henger ikke sammen med klimaplaner.

Smith-Sivertsen: Enig i de flest Bybaneplaner som foreslås i GGB.

Skogland: Vi vil bygge dagløsning for Bybanen først for å skape aksept for skinnegående transport.

Horn: Dekning med dagløsning er best. Byantikvaren er mot tunell pga faren for kulturlagene. Propagandaen mot dagløsning er preget av myter.

Båtstrand: Bryggen må legges til rette for bruk hele året. Tunell er raskere enn dagløsning. Vi må skjære gjennom og bygge Bybanen til Åsane.

Schjelderup: Vi er for bilfritt sentrum innen 2030. Stor tro på ny teknologi og bildeling.

Woldseth: Det viktigste er å samle folk der de jobber og der de bor. Skeptisk til byfortetting i Sandviken.

Smith-Sivertsen: Bybanen er ekstremt populær. Idé opprinnelig fra Naturvernforbundet Hordaland. BT skeptisk i mange år. Rask Bybane må også markedsføres.

Temperaturen i lokalet var høy, stemningen pulserende, ispedd latterbølger som tidvis slo gjennom lokalet. Tiril åpner for spørsmål fra salen.

Naturvernforbundet Hordaland har en svært aktiv gruppe av over 50 frivillige. Denne Naturlige onsdagen ble arrangert av Klima og transportgruppen, og over ser du Øystein fra Bygg og energigruppen komme med innspill fra salen under kveldens debatt. Vil du bli med som frivillig? Kontakt oss på hordaland@naturvernforbundet.no!

Spørsmål fra salen: Klima eller vekst?

Smith-Sivertsen: Begge deler.

Spørsmål fra salen: Tror politikerne at nye veier ikke gir mer trafikk?

Horn: Vi gjør en unntak for ringvei øst for å få vei trafikk fra Bergensdalen.

Spørsmål fra salen: Vil ikke E16 gi mer trafikk?

Blom: Tog skal kjøre på 30 min til Voss, mye raskere enn bil. Når det gjelder vei, er det viktigste rassikring.

Skogland: Utslippsfrie biler gir også utslipp ved produksjon. Viktig å huske.

Bjørdal: EL-bilen bør være dyr i bruk. De lager også kø.

Spørsmål fra salen: Bergensprogrammet forutsetter mye trafikk for å få inn bompenger. Hvordan skal pengene fordeles? Kan vi revidere dette slik at mer går til kollektiv og sykkel?

Schjelderup: Staten må mye mer på banen. Bymiljøavtalen blir trolig strengere i fremtiden.

Spørsmål fra salen: Får vi tilsvarende støtteordninger for solenergi som i Oslo?

Båtstrand: Ja vi støtter dette.

Blom: Støtter dette.

Schjelderup: Ja, hvis staten kommer på banen.

Smith-Sivertsen: I prinsippet, ja.

Marhaug: ADO var opprinnelig planlagt med solceller. Smålig å kutte dette.

Spørsmål fra salen: Vil politikerne legge til rette for gående fra Sandviken?

Blom: Mot Skansetunellen. Dagløsning for Bybanen vil også gi gode løsninger for gående.

Spørsmål fra salen: Folk kjøper dyre hus i periferien, men det offentlige må ta regningen med transport osv. Rive Bystasjonen er dårlig miljøpolitikk. Bør gjenbrukes.

Smith-Sivertsen: Har ikke godt svar på dette.

Næss: Oslo satser på fortetting rundt knutepunkter som Lillestrøm.

Spørsmål fra salen: GGB foreslår tunell fra Heldal og forbi Grimesvingene. Ikke i mot alle veier.

Spørsmål fra salen: Vi må jo la være å bygge veier for å redusere transporten. Helt urealistisk å nå klimamål om vi stadig bygger nye veier.

Smith-Sivertsen: Ja, dagens politikk er bra nok til å nå målene.

Debatten ble avrundet med en kort appell fra hver av paneldeltakerne, før Borgar i Naturvernforbundet Hordaland takket dem for en god debatt. Hver av debattantene fikk med seg boka «Naturen svikter aldri», hvor et tredvetalls skrivende aktører i offentligheten i anledning Naturvernforbundets 100-årsjubileum i 2014 penn har formidlet innsikt i naturen og livsgrunnlaget vårt.

Fulle av inntrykk ble mange – tradisjonen tro – sittende igjen over en skål økologisk sjokolade og noe godt å drikke for å diskutere videre, helt til de siste drev ut i mørke, fuktige Bergenssmau for å finne veien hjem.


Diskusjonen fortsetter.


Leder i Naturvernforbundet Hordalands bygg og energigruppe John Henry Schieldrop i diskusjon med Martin Smith-Sivertsen (H) etter debatten.     Referent, Lars Hole Klima og transportruppen Naturvernforbundet Hordaland


Naturlig onsdag i Bergen
Første onsdag hver måned arrangerer Naturvernforbundet den sosiale og faglige møteplassen Naturlig onsdag i Boksalongen på Litteraturhuset i Bergen. Vi tar opp ulike temaer som framtidens energiløsninger, oppdrett, grønn hverdag og miljødebatt. Følg med for oppdatert program og nærmere informasjon på våre nettsider.