Herdlabrev

Askøy kommune

Bergen, 26. oktober 2004

Innspill til arbeidet med reguleringsplan for Herdla Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet på Askøy viser til artikkel i Bergens Tidende 22. oktober om at Herdla fort blir friområde. Vi ser svært positivt på at naturområdene omkring Herdla fort nå kan blir gjort tilgjengelig for allmennheten som friluftsområde.

Naturvernforbundet er opptatt av at det sjøområdet som forsvaret i dag disponerer rundt Herdla blir tatt inn i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan for forsvarets eiendommer på Herdla. Det bør utredes nærmere om de arealene som forsvaret eier i sjøen bør gå inn i naturreservatet og fuglefredningsområdet på Herdla. Videre ber Naturvernforbundet om at Askøy kommune tar initiativ til at dette området kommer inn i prosessen for den nasjonale verneplanen for marine områder.

Naturreservat og fuglefredingsområde
Formålet med fredingen av Herdlaflaket er i følge verneforskriften «å bevare et særegent og høyproduktivt våtmarksområde, å verne et særlig rikt og variert fugleliv, interessante og verdifulle geologiske forekomster og å verne alt plante- og dyreliv som for øvrig er naturlig knyttet til området». Vernet er formelt delt i naturreservat og fuglefredingsområde, men verneformålet er det samme begge områdene, som til sammen omfatter 3,45 km2.

Som kjent ligger naturreservatet på Herdlaflaket helt omsluttet av fuglefredingsområdet. Grensene i sjøen er rette linjer som en del av et kvadrat. Disse grensene er ikke biologisk begrunnet. Det er heller ikke registrert forskjell i antall fugl på innsiden og utsiden at naturreservatets grenser på denne delen av Herdlaflaket. Naturverforbundet ønsker derfor at de arealene som forsvaret disponerer i sjøen skal inngå i arbeidet med reguleringsplan for Herdla fort.

Herdla er under press
Naturvernforbundet mener at de gjeldende verneregler og grenser for naturreservatet og fugleferdningsområdet på Herdla ikke er tilstrekkelig oppdatert, fordi forholdene på/ved Herdla er vesentlig forandret siden 1985. Vi frykter at en utfasing av forsvaret sin aktivtet i området vil legge veien åpen for virksomhet og aktiviteter som er i strid med vernformålet. På vernetidspunktet var Herdla fort bemannet og Herdlaflaket var under kontinuerlig oppsikt, slik at forbudet mot dykking og oppankring ble effektivt håndhevet.

Herdla er blitt et stadig mer populært utfartssted. Det er etablert golfbane og flere overnattingssteder. Aktiviteten knyttet til sjøfiske, seilbrettsurfing og lignende er stadig økende. Planene om sprenging av ny seilingsled til Bergen er et annet moment som kan endre naturgitte forhold. Videre foreligger planer om kamskjelloppdrett på Herdlaflaket. Summen av denne aktiviteten vil virke stressende på fuglelivet. Slik blir verneverdiene stadig mer presset, uten at vernereglene utgjør en tilstrekkelig motvekt til dette.

Av hensyn til det biologiske mangfoldet, mener Naturvernforbundet at de vernereglene som i dag gjelder for naturreservatet, i fremtiden må praktiseres på hele Herdlaflaket. Rent faglig er området en økologisk enhet. Vi viser her også til viltkartleggingen på Askøy som har skravert hele området som et «svært viktig» viltområde. Rent faglig er det derfor ikke mulig å skille naturreservatet helt fra fuglefredingsområde. For å følge opp verneformålet – vernets ideelle intensjoner – må det ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold. Eksempler på slike inngrep kan være oppføring av anlegg og faste innretninger, utsetting av vilt (arter). Videre må alt dyre- og planteliv skånes for enhver ødeleggelse, forringelse og forstørrelse (jamfør vernereglene IV og V).

Unikt tilfelle
Grunnen til at nettopp Herdla er Hordalands viktigste fugleområde er åpenbar. På Herdla har fuglene ideelle naturgitte forhold der både fødetilgang og fred og ro er kjernefaktorer. Av det store artsmangfoldet på Herdla (totalt påvist 225 fuglearter) skiller sjøfugl og vadefugl seg særlig ut. I denne sammenheng er det naturlig å peke på dykkendene, særlig ærfugl som til tider kan danne flokker på flere tusen. På Herdla finnes også flere rødlistearter som havelle, svartand og sjøorre. For sistnevnte er nettopp Herdla en viktig biotop som huser størstedelen av bestanden i Hordaland (100-200 individer) store deler av året. Felles for alle disse er at de spiser marine dyr som de finner på sjøbunnen over hele Herdlaflaket.

Marin verneplan
Arbeidet med å utarbeide en nasjonal marin verneplan pågår i disse dager. Flere områder skal sikres for å ta vare på representative, særegne, truede og sårbare marine naturverdier. Arbeidet med den marine verneplanen er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona (kystmeldingen). Den skal bidra til å følge opp intensjonene i meldingen om biologisk mangfold og meldingen om et rent og rikt hav. Naturvernforbundet ber Askøy kommune om å foreslå at det unike verneområdet på Herdla skal inn i denne verneplanen.

Med vennlig hilsen
NATURVERNFORBUNDET HORDALAND

John Martin Jacobsen
Daglig leder

NATURVERNFORBUNDET PÅ ASKØY

Sigrun Haarklau
Leder


Kopi:
Miljøverndepartementet
Direktoratet for Naturforvaltning
Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelingen
Hordaland fylkeskommune
Meland kommune