Kartlegging av naturverdier i Øystesevassdraget

Fagbiologer fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som kraftutbyggernes konsulenter fant i Øystesevassdraget, viser en uavhengig fagrapport fra Stiftelsen Biofokus.

Fagrapporten dokumenter nesten fem ganger flere rødlistearter enn kraftutbyggernes fagrapporter. I tillegg er det identifisert to svært viktige naturtyper med høy verdi. Øysteseelva peker seg ut som en av de aller viktigste lokalitetene for sjeldne og trua moser i regionen. Flere rødlista mose- og lavarter er svært fuktkrevende, og sårbare for endringer i vannføringen. Den svært sjeldne tannkjølmosen er bare funnet fire steder i Norge, og forekomsten i Øystesevassdraget er den største som er påvist.