Kjære bonde!

Artsmangfoldet trenger deg, og du kan få støtte til å ta vare på det! 15. oktober er det frist for å søke om regionalt miljøtilskudd i jordbruket.

Over 800 arter lever i det artsrike kulturlandskapet, et landskap som har blitt formet gjennom bruk i tusenvis av år. Enten ved at dyrene har beitet der, eller ved at plantene er slått eller høstet for å bli dyrefôr.

Mange planter, insekter og fugler er helt avhengig av det åpne landskapet som jordbruket gir oss. Disse artene levde i steppelandskapet i Europa for mange tusen år siden. I takt med at menneskene dyrket opp steppene og utryddet de store beitedyrene, flyttet artene inn i landskapet som ble skapt av menneskenes husdyrhold. For at det artsrike kulturlandskapet skal opprettholdes, kreves det en videreføring av den historiske bruken, som ofte er arbeidsintensiv.

Noen steder er det artsrike kulturlandskapet fortsatt en del av jordbruket, men det blir stadig færre områder. Høyere krav til effektivitet har medført at mange ekstensivt drevne, artsrike arealer blir gjødslet eller på andre måter intensivert, eller de blir tatt ut av drift. Regionalt miljøtilskudd har som formål å stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket, som ivaretakelse av biologisk mangfold.

Du som bonde kan, som bonden i denne filmen, få støtte til slått av artsrik slåttemark for å ta vare på artene som lever der. Hvert fylke har et eget miljøprogram med prioriteringer og satser.

Les mer om mulighetene for RMP-tilskudd i ditt fylke.

Det er også mulig å få tilskudd gjennom Miljødirektoratets ulike ordninger og gjennom kommunenes SMIL-midler.  

Les mer om det artsrike kulturlandskapet her: sabima.no/trua-natur/kulturlandskapet


Filmene er laget i samarbeid med Sabima med støtte fra Landbruksdirektoratet.