Mellom Bakkar og Berg – takk for maten!

Det var duket for et fascinerende dypdykk i naturens mangfold og verdi, da folk stimlet sammen mellom bokhyller og mørk økologisk sjokolade, for å høre Kristoffer Bøhn fra SABIMA rette et «takk for maten» i Boksalongen denne kvelden.

«Takk for maten!» – om pollinering, biomangfold og økosystemtjenester

Kveldens innleder, Kristoffer Bøhn, er utdannet naturforvalter og jobber med artskartlegging i SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) . SABIMA er en paraplyorganisasjon for ni biologiske foreninger med til sammen rundt 20 000 medlemmer, hvis formål er å spre biologisk kunnskap i politiske miljøer og hos forvaltningsmyndigheter for å sikre god forvaltning av biomangfoldet.

I overkant av 35 fremmøtte fikk lære om en rekke sentrale begreper, deriblant biomangfold, økosystem, økosystemtjenester og  pollinering.


Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin

Biomangfold
Biomangfold er mangfoldet av gener (arvestoff), arter og økosystemer. Det er registrert ca. 20 000 arter i Norge. Arter og naturtyper forsvinner raskere enn noen gang, hovedsakelig på grunn av arealbruken vår som medfører at artenes leveområder forsvinner. SABIMA mener at framfor ødeleggelse av enda mer natur må vi i større grad gjenbruke og bedre utnytte allerede bebygd areal og etablert infrastruktur. Vi må ta vare på alle arter og naturtyper for ikke å risikere tap av økosystemene og deres viktige funksjoner.

Av de 20 000 registrerte artene i Norge, er 20% på rødlisten (utryddingstruet).

Hovedårsaker til reduksjon/utrydding av arter er:
– Endring av leveområder/arealendringer
– Forurensing
– Klimaendringer
– Konkurranse fra fremmede arter
– Befolkningsvekst 

Bøhn snakket også om naturmangfoldloven, som er et godt redskap for å ta vare på mangfoldet, som blant annet brukes aktivt i arbeid høringsuttalelser av naturmangfoldsgruppen i Naturvernforbundet Hordaland. En sniktitt på høstens program for Naturlig onsdag, avslører at ett møte vil dreie seg om nettopp denne loven, nærmere bestemt 7. oktober 2015.

Økosystem
Dette er et begrep mange vil kjenne igjen, og det finnes flere definisjoner av det. Kristoffer Bøhn trakk frem en sentral definisjon: et system av levende og ikke-levende faktorer i et område – planter, dyr, klima, og berggrunn. Et kritisk element er at faktorene er avhengige av hverandre, og økosystemet kan bryte sammen om bare én faktor endres eller forsvinner. Derfor er det svært viktig å engasjere seg i vern av naturmangfold og økosystemtjenester, og mange økosystemer forsvinner i “Det store bekkerøveriet”, nærmere bestemt utbygging av småkraft.

Økosystemtjenester
Disse er viktige. De er uvurderlige utfall av en svært skjør balanse, og de utgjør grunnlaget for alt liv. De deles ofte inn i følgende undergrupper: regulerende (vannkvalitet, avfall, livsvilkår, som ved pollinering), forsynende (ved å gi mat, drikke, fiber, jord, vann og energi) og kulturelle (rekreasjon, fysisk fostring, estetiske verdier). Bøhn viste til 

NOU (Norges Offentlige Utredninger) 2013: 10 om «Naturens goder», som tar opp vern av økosystemtjenester, og konkluderer med at det er for billig å forbruke natur. Her brakte han opp fire trinn for å prioritere naturverdier: Unngå – avbøte – restaurere – kompensere.


Gode diskusjoner etterfulgte Bøhn sitt innlegg. Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin

Pollinering
De viktigste befrukterne er bier og humler.  Antallet av disse artene er redusert, også i Norge. Kina er verst ute, der er det knapt insekter tilbake. Et eksempel som flere i salen bet seg merke i, dreide seg om en asiatisk praksis med å pollinere fruktblomster, grønnsaker og andre nyttevekster med hånd, ved at mennesker bruker pensel for å overføre pollen fra hann-blomster til hunn-blomster.

I USA brukes bikuber som flyttes fra sted til sted. Biene blir så hardt utnyttet at de dør.

Men det finnes muligheter!
Det er store hull i kunnskapsgrunnlaget vårt hva naturmangfold angår. Derfor er det opprettet en database over arter – Artsdatabanken – der alle og enhver kan registrere sine observasjoner, om de skulle komme over en art som skiller seg ut. Men hva om en er usikker på hvilken art en faktisk har å gjøre med? Lød det fra salen i spørsmålsrunden etterpå. «Fortvil ikke», svarte Bøhn, og henviste til nettsiden “Spør en biolog”, hvor en kan stille biologer slike spørsmål direkte. Dette arbeidet er viktig, ettersom Artsdatabanken kan gi grunnlag for artskart, og dermed øke vårt kollektive kunnskapsgrunnlag. Det finnes også en database for naturtyper, der 80 er på rødlisten og 40 er truet.

Honoria Bjerknes Hamre og Oddvar Skre,
Naturmangfoldsgruppen i Naturvernforbundet Hordaland


Naturlig onsdag i Bergen

Første onsdag hver måned arrangerer Naturvernforbundet den sosiale og faglige møteplassen Naturlig onsdag i Boksalongen på Litteraturhuset i Bergen. Vi tar opp ulike temaer som framtidens energiløsninger, oppdrett, grønn hverdag og miljødebatt. Følg med for oppdatert program og nærmere informasjon på våre nettsider.