Mogleg endring av forskrifta for Hattebergsdalen landskapsvernområde

Nydyrking i Hattebergsdalen vil undergrave vern av natur- og kulturarv for privatøkonomisk profitt

Dette sammendraget har blitt generert av ChatGPT og redigert manuelt.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland kommer med høringsuttalelse angående endring av forskrift om vern av Hattebergsdalen landskapsvernområde i Kvinnherad kommune. Formålet med endringsforslaget er å tillate nydyrking i begrenset omfang innenfor verneområdet for å legge til rette for beiting.

Vi er imot en slik endring av verneforskriften og mener det vil undergrave vernet av felles natur- og kulturarv. Vi påpeker at nydyrking vil svekke føremålet med vernet av Hattebergsdalen, som er å ta vare på et egetartet naturområde med store opplevelseskvaliteter.

Videre hevder vi at nydyrking vil være skadelig for naturmangfoldet i område. En konsekvensvurdering viser at det vil føre til alvorlige miljøskader. Vi mener at nydyrking vil gå på tvers av flere av verneområdets formål. Det er heller ikke dokumentert at det vil føre til økt beitepress.

Vi argumenterer også mot endringen av verneforskriften med hensyn til ressursbruk og presedensvirkning. Vi konkluderer med at en slik endring ikke kan tillates når både landskap og naturmangfold blir skadelidende, og at fordelene kun er av privatøkonomisk karakter.