Motorveiparadokset

Årets første Naturlig Onsdag ble arrangert av Klima- og transportgruppen i Naturvernforbundet Hordaland med et tema som interesserte mange. Med 65 deltakere, var Boksalongen på Litteraturhuset i Bergen fullstappet, og det var også programmet for kvelden.

“Après nous, le déluge” (“Etter oss, syndefloden”) 
– Madame de Pompadour (1721 – 1764)

Paradokset presenteres
Har politikerne fått med seg noe vi ikke har? Det er dette Sivert Straume fra Klima- og transportgruppen introduserte kveldens ”Motorveiparadoks” med. Hvordan ellers skal planene om et seksfelts Sotrasamband og ny motorvei rundt byen samsvare med klimaforliket om å redusere utslippene i Norge, at all økning i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange, og at Bergen skal bli fossilfri innen 2050?


Foto: Vilde Christensen. Deltakere lytter til Petter Næss (NMBU) forklare sammenhengen mellom motorveiutbygging og personbiltrafikk.

Motorveiutbygging og personbiltrafikk
Petter Næss (professor i landskapsplanlegging ved NMBU) holdt et innlegg hvor han beskrev resultater fra tidligere studier om byorganisering og transport, slik som hvordan mengde bilvei, tilbud av kollektivtransport, reisetid, tett eller spredt sentrumskjerne og flere bykjerner påvirker miljøet. Forskning viser at mer vei gir mer trafikk og mer bilkø på grunn av de ekstra bilene, samt at flere bosetter seg lengre unna arbeid, eller andre områder de bruker ofte, da det tilrettelegger for å reise med personbil.

Redegjørelser fra Næringsrådet og politikerne
Kveldens debattanter Marit Warncke (administrerende direktør for Bergen Næringsråd), Anna Elisa Tryti (Ap, Byråd for byutvikling), Martin Smith-Sivertsen (H, tidligere byrådsleder), og Alf Helge Greaker (V, tidligere nestleder i fylkestingsutvalget for samferdsel), fikk alle fem minutter hver for å legge frem sitt standpunkt for transportløsningene i Bergen.


Foto: Vilde Christensen. (f.v.) Marit Warncke (Bergen Næringsråd), Martin Smith-Sivertsen (H)

Etter disse innleggene, holdt Nils Tore Skogland (daglig leder, Naturvernforbundet Hordaland) et oppklarende innlegg om el-bilers klimaregnskap, som illustrerte at det som kreves er et mangfold av løsninger, ikke at alle går over til å kjøre el-bil. Deretter viste Eivind Kolflaath (professor i filosofi ved UiB) hvilke muligheter det finnes som kan gjøre at kommunens planer virkelig ikke skal bli et paradoks. 


Foto: Vilde Christensen. (f.v.) Eivind Kolflaath (UiB), Nils Tore Skogland (Naturvernforbundet Hordaland) El-biler er å foretrekke fremfor fossilbil, men langt fra noe argument for mer veiutbygging. Visste du at mens produksjon og kjøring av 200 000 km fra vugge til grav for en VW Golf fossilbil er assosiert med 27 tonn klimagassutslipp, er det samme tallet for en VW Golf el-bil på11 tonn? (Strømman, 2014, NTNU). Det er med dagens teknologi altså ikke bærekraftig å elektrifisere hele bilparken, men det som kreves er et mangfold av løsninger, hvor elektrifisering vil kunne være en del av pakken. 

Debatt – hva er veien, eller traséen, videre?
Selve debatten ble ledet av Gunnar Wiederstrøm (spesialrådgiver i Opus Bergen) som begynte lett med en håndsopprekning på spørsmålet om hvem som var for å bygge ut veinettverket i Hordaland. Her ble det med en gang klart at alle unntatt Skogland ønsker å bygge mer vei. Det var tydelig at Warncke og alle politikerne tilstede ønsker Ringvei Øst, noe de argumenterte for at vil flytte trafikken bort fra sentrum. Skogland poengterte da at det vil bare forflytte problemene til en annen dal, fra sentrum til Arna, og at den totale personbiltrafikken vil øke. Ved å bygge flere veier vil vi tilrettelegge for mer bruk. Dette er ikke å se fremover, da vi vet at global oppvarming er et faktum og at transportsektoren står for 20 % av utslippene i Norge.


Foto: Vilde Christensen. (f.v.) Nils Tore Skogland (Naturvernforbundet Hordaland), Marit Warncke (Bergen Næringsråd), Anna Elisa Tryti (Ap), Alf Helge Greaker (V). Martin Smith-Sivertsen (H) og debattleder Gunnar Wiederstrøm er til høyre for bildet.

Det ble en spennende debatt med uenighet mellom deltakerne om hvor mye som skal bygges, hvor og hvordan disse nye veiene skulle benyttes. Greaker mener at ringveien og Sotrasambandet er gode alternativ. Hans synspunkt er at vi bør bygge mer vei, men at fokuset må være på hvordan veiene skal benyttes og reguleres. Han mener at økt biltrafikk med utbygging av flere og større veier kun vil skje hvis andre faktorer forblir de samme. Han lover å tilrettelegge for sykkel- og gangvei, gode tilbud til kollektivtransport, høye bompenger, samt å gjøre det vanskeligere å parkere. Et godt poeng kom da fra salen hvor det ble spurt hvorfor vi ikke kan ta i bruk disse tiltakene på de veiene vi allerede har. Det vil bli mindre trafikk på de eksisterende veiene og den trafikken som er der vil da flyte bedre – også kollektivtransporten slik at det vil kanskje bli raskere å reise kollektivt enn det er å kjøre privatbilen i dag.


Foto: Vilde Christensen. (f.v.) Petter Næss (NMBU) med spørsmål til politikere og Næringsråd fra salen.

For å avrunde debatten, spurte Wiederstrøm hver av deltakerne om det er mulig å forene de foreliggende planlagte utbyggingene diskutert i kveld, med nullvekst i personbiltrafikken. 
Smith-Sivertsen – ja. 
Greaker – ja, hvis Venstre har flertallet og får beholde tiltakene de vil innføre. 
Tryti – ja, men bare hvis kollektivtilbudet gjøres konkurransedyktig. 
Warncke – ja, med de tiltakene vi har diskutert denne kvelden. 
Næss – nei. Dette er fordi andre faktorer i samfunnet vil endres slik som befolkningsvekst, forbruksvekst og at budsjettet blir prioritert til å bygge ut veier i stedet for miljøvennlige alternativer slik som tog.


Foto: Vilde Christensen. Diskusjonen fortsetter i salen etter innlegg og debatt på Naturlig onsdag.

Det var tydelig at flertallet i salen var uenige med at vi trenger flere og større veier ut ifra når og hvem de klappet for, i tillegg til at innslagene fra salen var for eksempel at vi må allerede kutte utslippene i dag i tråd med Klimaavtalen i Paris – hvem skal ta de kuttene? Det skjer ikke ved å bygge flere veier i alle fall. Og hvilken garanti har vi for at de tiltakene som loves om vi bygger mer vei ikke blir stemt bort ved neste skifte av kommunestyret?


Referent,
Anlaug Furu Boddington
Aktivt medlem i Naturvernforbundet Hordaland


Foto: Vilde Christensen. Faglig og sosialt på Naturlig onsdag 3. februar 2016.


Naturlig onsdag i Bergen
Første onsdag hver måned arrangerer Naturvernforbundet den sosiale og faglige møteplassen Naturlig onsdag i Boksalongen på Litteraturhuset i Bergen. Vi tar opp ulike temaer som framtidens energiløsninger, oppdrett, grønn hverdag og miljødebatt. Følg med for oppdatert program og nærmere informasjon på våre nettsider.