Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.


– I dag skal vi feire! Urørt natur bli stadig sjeldnere i Norge, og to tredjedeler av de største elvene er utbygd. Da er det ekstra gledelig at vi nå får et intakt vassdrag som betyr så mye for truede arter, naturopplevelser og muligheten til å drive friluftsliv i et område uten tekniske inngrep, sier Ask Lundberg.

14 truede arter
Øystesevassdraget er et av landets aller siste større vassdrag som renner urørt fra fjell til fjord. Det har et unikt naturmangfold og er et av de aller viktigste leveområdene for sjeldne og truede moser i regionen. Hele 14 rødlista arter er registrert i vassdraget, blant dem den svært sjeldne tannkjølmosen. Den er bare funnet fire steder i Norge, og forekomsten i Øystesevassdraget er den største som er påvist. Utbygging av kraftverk i elva ville ha redusert vannføringen og rammet fuktkrevende lav- og mosearter. Det har Regjeringen nå satt en stopper for.

– Dette er gode nyheter. Vi har mistet mange verdifulle vassdrag de siste årene, men vi håper at nei til utbygging her varsler en endring i synet på hvor viktig det er å bevare verdifull natur, sier Ask Lundberg.

Vassdraget må vernes
Nå som planene for utbygging er avslått, forventer Naturvernforbundet at vassdraget blir vernet.

– Når Regjeringen nå har vedtatt å ta vare på elva, betyr det samtidig at verneprosessen for Øystesevassdraget må iverksettes umiddelbart, sier Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet i Hordaland. – Det er på høy tid at Stortinget endelig gir Øystesevassdraget evig liv, sier Skogland

Fant mange rødlistearter
Sammen med Forum for natur og friluftsliv i Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland har Naturvernforbundet i lengre tid arbeidet for å hindre utbygging av det verdifulle vassdraget. Det var først da disse organisasjonene gikk sammen om å finansiere en fagrapport, at vassdraget ble skikkelig kartlagt. Biologer fra stiftelsen BioFokus dokumenterte nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som står i kraftutbyggernes rapporter. I tillegg er det identifisert to svært viktige naturtyper med høy verdi.

Ville fjerne en nesten tredel av elvevannet
Kraftselskapet BKK ville overføre vann fra Vossadalsvatnet til Svartavatn reguleringsmagasin. Det ville fjernet nesten en tredel av vannet fra vassdraget. I tillegg var det søkt om bygging av Øystese kraftverk, som ville lagt den majestetiske Ørredalsfossen i rør.

Viktig for frilufts- og reiselivet
Dagens vedtak betyr også mye for reiselivet. Sammen med Turistforeningen og flere reiselivsaktører var Naturvernforbundet nylig med på å utarbeide et veikart for et bærekraftig reiseliv. Der påpekes det at vannkraftutbygging bidrar til å svekke Norge som et attraktivt reisemål.

– Vi krever at hensynet til reiselivsinteressene blir tillagt stor vekt i fremtidige vannkraftutbyggingssaker. Det er den enestående naturen kombinert med kulturlandskap, lokal mat og kultur, som gjør at turister oppsøker Norge. I utbyggingssaker er det derfor svært viktig at frilufts- og reiselivesinteresser også blir tillagt vekt, sier Ask Lundberg.

Motivasjon i kampen videre
Naturvernforbundet kommer til å fortsette arbeidet med å bevare verdifull elvenatur.

– En så viktig seier er motiverende for den videre kampen for å ta vare på det som er igjen av verdifull norsk vassdragsnatur. Vi har ikke råd til å miste flere unike elver. Vi håper at vedtaket om å bevare Øystesevassdraget er et signal om at Regjeringen innser at grensen er nådd, sier Ask Lundberg.


Kontakt
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729

Nils Tore Skogland
Daglig leder, Naturvernforbundet i Hordaland
99 01 06 07


Nøkkelinformasjon om Øystesevassdraget
– BioFokus har registrert 14 rødlistearter og vurdert «nedre deler av Øystesevassdraget som en av de mest verdifulle lokalitetene for naturverdier knyttet til bekkekløft og fossesprutsoner i regionen».
– Norge har et internasjonalt ansvar for disse naturtypene.
– Overføring av Vossadalsvatnet fjerner 1/3 av vannet i vassdraget – dette er ikke en «skånsom utbygging».
– Viktig for frilufts- og reiselivet. Turnettverk binder sammen Bergsdals-, Samnanger og Kvammafjella med seks turisthytter.
– Øysteseelva er en historisk viktig lakseelv.


FNF Hordaland
Følgende organisasjoner er tilknyttet Forum for natur og friluftsliv i Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening – Vestlandsavdelingen, Norsk Ornitologisk Forening – Bergen lokallag, Voss Utferdslag (DNT) og Voss Kajakk klubb