Reguleringsplan for E39 Stord- Tysnes- Os

Tross endringer i reguleringsplanen sier vi fortsatt nei til Hordfast E39.

Naturvernforbundet Hordaland leverte i april 2020 en omfattende melding til Hordaland fylkeskommune, i forbindelse med høring om nasjonal transportplan. Vår motstand mot å bygge firefelts motorvei over Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommune, samt gigantbroene over Bjørnafjorden og Langenuen, har ikke endret seg, og forslag om mindre endringer i traseen påvirker ikke vårt standpunkt.

Motorveier er en versting når det gjelder arealinngrep. Dette prosjektet raserer verneverdig natur i et unikt kystområde på Vestlandet, dette er verdier som går tapt for all tid hvis prosjektet gjennomføres.

Området viser seg å huse langt flere rødlistede arter og naturtyper enn først antatt, og ved en utbygging vil også ferskvannslokaliteter og myrer med fredede amfibier bli berørt. Naturvernforbundets egne undersøkelser viste også at myrenes og skogens betydning som CO2 – lager ikke er vurdert tilstrekkelig i planene.

Å bygge ny motorvei med sikte på kraftig økning i trafikken og økt pendling er et blindspor, i en tid hvor Norge skal redusere CO2- utslipp og stanse tap av naturmangfold. Naturvernforbundet Hordaland vil derfor tilrå at prosjektet Hordfast og motorvei E39 over Stord, Tysnes og Søre Øyane i Os skrinlegges.