Restaurering av kystlynghei på Rapeneset

Landskapet gror igjen, men gjennom godt samarbeid får vi restaurert den truede naturtypen kystlyngheien.

Rapeneset ligger på Radøy i Alver kommune i Nordhordland. Det strekker seg nordvestover langs Fosnstraumen og Hoplandsosen fra Straume. Arealet er på om lag 400 daa. I Hoplandsosen grenser Rapeneset til Fosnøy i Austrheim kommune.

På Rapeneset er det registrert mer enn 20 boplassar fra yngre steinalder. Sammen med funn av boplassar på begge sider av Fosnstraumen, regnes dette som et av de rikeste kulturminnene fra yngre steinalder i Nord-Europa. Området på Rapeneset er lagt til rette med turstier og skilting og er av Radøy (Alver) kommune klassifisert som «svært viktig friluftslivområde. Fosnstraumen har regional og nasjonal verdi som område for fritidsfiske og (fri)dykking.

Kystlynghei og kystmyr er de dominerande naturtypane på Rapeneset. Kystlynghei regnes som en svært truet naturtype og er i ferd med å forsvinne på grunn av redusert skjøtsel og økt gjenngroing. Kystlyngheien på Rapeneset er registrert som lokalt viktig i Naturdatabasen til Miljødirektoratetet. Et plantefelt med ca 25 daa nesten hogstmoden sitkagran lengst sørøst på Rapeneset fører til spredning av frø og tiltagende gjengroing av kystlyngheien nordvestover på neset.

Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland samarbeider om å restaurere kystlyngheien sammen med grunneier, lokal bonde og Nordhordland Biosfæreområde IKS.

Målet med restaureringen er å sørge for at kystlyngheien ivaretas og at vi sørger for leveområder for arter som trives i kystlynghei. Dette oppnås gjennom moderat skjøtsel med beiting av utegående sau, og lyngbrenning. Dermed bidrar restaureringen også til lokal matproduksjon og tradisjonell skjøtsel og landbrukskultur, sørger for bedre karbonbinding og man vil få et estetisk landskap og mer autentisk opplevelse av steinalderlandsbyen.  

For å lykkes med prosjektet trengs det fjerning av plantefeltet med skogs-entreprenør, rydding av skog og kratt vha. dugnader og lyngbrenning, godt samarbeid med de involverte aktørene og en god dose dugnadsånd. Så brett opp armene og bli med på laget. Her blir det flere muligheter for flere aktiviteter fremover.  

Restaureringsarbeidet inngår i Naturvernforbundet Hordaland sitt nyeste prosjekt «Bevaring gjennom skjøtsel», som støttes av Fylkesmannen i Vestland, Vestland Fylkeskommune og Bergen kommune.