Vedr.: Tregere tog på Bergensbanen

Samferdselsminister Torild Skogsholm
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep.
0030 OSLO

Bergen, 28. april 2003

Vedr.: Tregere tog på Bergensbanen

Vi viser til avisoppslag i Bergens Tidende 22.04.2003 om at morgentogene mellom Oslo og Bergen skal bruke 22 minutter lenger på turen over fjellet enn før. Konklusjonen i artikkelen er at togene mellom Oslo og Bergen gikk raskere i 1976. Begrunnelsen for ruteendringen fra NSB sin side er at trafikken på jernbanenettet rundt Oslo fører til forsinkelser som forplanter seg slik at morgentogene på Bergensbanen har store problemer med å holde rutetiden.

Naturvernforbundet Hordaland finner det sterkt beklagelig at NSB har valgt å gå denne veien for å bedre punktligheten på togene sine. Toget er sterkt utsatt for konkurranse fra privatbilen, og en økning i reisetiden på 22 minutter kan føre til at flere velger å reise med privatbil på strekningen Oslo-Bergen. Dette er svært negativt med tanke på klimagassutslipp fra samferdselssektoren og hensynet til villreinen på Hardangervidda. Samtidig vil ruteendringen føre til nok en svekkelse av toget som konkurrent til den sterkt forurensende flytrafikken.

Naturvernforbundet Hordaland oppfordrer samferdselsministeren til å handle, og ber om at departementet griper inn overfor NSB og pålegger selskapet å kjøre morgentogene til og fra Bergen via Roa. Strekningen Oslo-Hønefoss via Roa er langt mindre trafikkert enn strekningen via Drammen, og kombinert med at veien om Roa er kortere, vil dette kunne redusere kjøretiden for morgentogene framfor å øke den. Passasjerer som skal reise fra Drammen til Bergen eller omvendt kan befordres med buss på strekningen Drammen-Hønefoss.

Vi vil med dette be om tilbakemelding på hva samferdselsministeren vil foreta seg i denne saken.

Med vennlig hilsen
NATURVERNFORBUNDET HORDALAND

Tom Sverre Tomren
leder

John Martin Jacobsen
daglig leder

Kopi til:
Samferdselskomiteen på Stortinget
Hordaland fylkeskommune
Jernbaneverket
NSB