Vi krever gul stripe på E39

Tid for farbare veier på Vestlandet.

Mona Maria Løberg


Vest for vannskillet er det bred enighet om to samferdselspolitiske spørsmål: Kvaliteten på veg og kollektivtilbud må opp. Vestland må få en rimelig del av midler til drift og investering i kommende Nasjonal transportplan (NTP).

Med alle de store ord og løfter som blir servert om bedre veier, er det uforståelig at det ikke eksisterer en straksplan for en Europavei med gul midtstripe. Nylig veltet en buss på E39 mellom Førde og Vassenden. Veien mangler veibredde som kvalifiserer for gul stripe.

I hvor mange valg skal vi høre at politikere lover fire felts motorveier langt frem i tid, uten å kunne levere en plan for en Europavei langs kysten som er sikker for bilister, syklister og fotgjengere?

Motorveiplaner uten magemål gir enorme naturødeleggelser, de gir varig infrastruktur for mer klimautslipp og de har enorme kostnader. 

Kravet om fire felts motorvei med 110 km/t gjør også at vårt viktige fylkesveinett blir vedlikeholdt og fornyet i et altfor lavt tempo. Disse veiene er viktige om vi øsker å beholde bosetting og næringsliv i distriktene.

Fremkommelighet og miljø har vært verdier som har vært drøftet i norske veiplaner siden 80-tallet. Nytt nå er at varsellampene klimautslipp og naturødeleggelse lyser rødt.

Ansvarlige politikere må finne en ny balanse mellom hensyn til sikker fremkommelighet og klima-, og naturverdier.

Naturvernforbundet i Hordaland og Sogn og Fjordane, Norges Lastebileier-Forbund, Region 5, Transportarbeiderforeningen oppfordrer partiene som nå går til valg om å legge frem en plan for rask utbygging av E39  i hovedsak langs dagens trase som kan gi sikker vei med gul stripe innen 2026, samt økt vekt på å utbedre fylkesveinettet. Plan for gul stripe på E39 bør få høy prioritet i kommende NTP.