Innspill til utkast til tillatelse for E6 Roterud–Storhove – Midlertidig tillatelse til utslipp fra anleggsfase, utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein

Statsforvalteren i Innlandet har laget et utkast til tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsfase, mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen i forbindelse med utbygging av ny E6 Roterud-Storhove. Naturvernforbundet i Innlandet har sammen med Naturvernforbundet i Lillehammer og Naturvernforbundet sentralt sendt innspill. Høringsfristen var 23.08.2022.