Salamanderhotell, ikke betonghotell

I Kongsvinger har kommunestyret vedtatt å gi tillatelse til bygging av et stort betonghotell med kino og kultursenter i Kongsvinger bypark. Samtidig er det en kjent sak at det bor fredede salamandere i sentrumsparken. Naturvernforbundet i Glåmdal har engasjert seg i saken, og har påklagd kommunestyrets vedtak av 15. juni.

Faksimile avisa Glåmdalen 28.02.23

– Naturvernforbundet i Glåmdal ser det som sin oppgave å tale de fredede salamanderne i byparken sin sak.

Det skriver lokallagsleder Kim Aastangen i et leserinnlegg i avisa Glåmdalen.

I sitt høringsinnspill skriver Naturvernforbundet at byparken er en slags naturpark, i hvert fall har den naturen som forbilde – i motsetning til mange flate parker i urbane strøk. I dag finnes det salamandere i byparken. Hotell i betong og salamandere er ingen god løsning. De blir motpoler. Dessverre står det ingen ting om byparkens salamandere i saksframlegget som fulgte høringen av plansaken. Da står det selvfølgelig heller ikke i saksframlegget at alle salamandere i Norge er fredet.

Selv om salamanderne skulle leve videre i byparken med et hotell, er det upassende å få et stort hotell i betong som nærmeste nabo. Salamanderne bruker dessuten ikke bare dammene i byparken, men beveger seg også rundt på land. I byggeperioden for hotellet kan det oppstå større belastninger på salamanderne enn ved normal drift av hotellet.

Både naturmangfoldloven og viltloven gjelder for salamanderne i byparken. Det er påfallende at saksframlegget ikke vurderer disse lovenes betydning for salamanderne i byparken.

Reguleringsplanen for hotell og fasiliteter ble vedtatt av kommunestyret i Kongsvinger 15. juni 2023. Naturvernforbundet i Glåmdal har klaget på vedtaket. Kommunens planutvalg vedtok 12. september med 6 mot 3 stemmer ikke å ta klagen til følge. Deretter oversendte kommunen klagen til klageinstansen, som er Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil trolig fatte klagevedtak i saken i desember.

Les klagen her: