Naturvernforbundet støtter Fiskarlaget!

Norges Fiskarlag sendte 19. januar 2023 brev til departementet og ber om at behandling av nye tillatelser og lokaliteter for torskeoppdrett inntil videre stilles i bero. Naturvernforbundet støtter dette kravet.

Naturvernforbundet støtter Fiskarlaget i kravet om midlertidig stans i behandling av tillatelser og lokaliteter til torskeoppdrett. Dette skriver leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen og rådgiver og marinbiolog Per-Erik Schulze i et dokument oversendt Nærings – og fiskeridepartementet:

Naturvernforbundet viser til flere store rømminger av oppdrettstorsk fra nylig etablerte oppdrettsanlegg i både Møre og Romsdal og Nordland den siste tiden. Felles for sakene er at rømmingene oppdages først av fritids- og yrkesfiskere. Blant sine kysttorskfangster opplever de store innslag av deformert torsk. Fiskerne forteller at oppdrettstorsken har atferd og kroppsform som åpenbart ikke er naturlig, og at de også har sterkt forstørret lever, annet mageinnhold enn villtorsken, og generelt oppleves svært udelikat.

Noe av denne torsken meldes også å være gyteklar. Vi er nå i en akutt situasjon som tilsvarer worstcase-scenarioet skissert av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet: Uakseptabel risiko for genetisk innblanding fra oppdrettstorsk med kysttorsken samt spredning av sykdommer og generell forstyrrelse av økosystemet. Dette har skjedd etter kun kort tid med åpning for kommersiell torskeoppdrett og utdeling av lokaliteter, og det viser at denne oppdrettsformen er umoden og farlig.

Vi meldte samme oppfordring i pressemelding etter stor-rømmingene i Volda i oktober, og situasjonen er blitt ytterligere forverret av nye funn av rømt oppdrettstorsk i Nordland …

Vi forventer at beste tilgjengelige kunnskap, praktiske erfaringer og føre var-prinsippet nå får slå inn i disse sakene, og vi viser til miljøforskriften i akvakulturregelverket: «Driften skal være teknisk, biologisk og
miljømessig forsvarlig.»

Trykk her for å lese hele dokumentet.

Høringsuttalelser om torkseoppdrett fra Naturvernforbundet i Nordland:

Naturvernforbundet i Nordland har den siste tiden gjort en betydelig innsats for å advare mot etablering av torskeoppdrett. Se blant annet høringsuttalelse til Søknad fra NorCod AS om etablering av lokalitet for torskeoppdrett Snyen – Meløy kommune

Innspill til søknad om akvakultur / torskeoppdrett ved Rekneset i Vågan kommune

Høringsuttalelse på vegne av Birdlife Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Medhold!


Naturvernforbundet i Nordland klaget på vedtaket om etablering av utslippsledning i Saltstraumen. Nå har Miljødirektoratet gitt medhold i klagen.

.