Årsmøte 2018

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2018 tirsdag 13. mars kl 18:45 på Fylkeshuset i Sarpsborg

Årsmelding 2017

NiØ har lokallag i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, Nordre Østfold

NiØ har 1004 betalende medlemmer per 31.12. 2017

Det har vært avholdt 11 fylkesstyremøter i 2017.
I løpet av 2017 har Kystlotteriet (KL) til NiØ blitt en nasjonal satsning med 2 ansatte. Aktiviteten i fylket og landet ellers har vært over all forventning og hele 51 kommuner er med i KL og flere kommer. Suksessen ble belønnet med at mannen med ideen til KL og ansatt i KL, Sten Helberg vant Østfoldprisen 2018.
Fylkeslaget har arbeidet mye med vern av skog og saker der hogst ikke har blitt gjennomført etter nasjonale forskrifter. Også i år arrangerte vi brobyggerarrangement i samarbeid med skogeierforeninger/interesser og Den Svenske Naturskyddsföreningen.
I samferdselssaker har vi vært tydelige på hvor vi står – dobbeltspor og en god løsning for Moss står høyt på prioritert.

Borg Havn fortsetter å være en stor og viktig sak vi følger nøye, og vi er en tydelig stemme for naturen i byggesaker og reguleringssaker i hele fylket. Saker relatert til forsøpling og nedbygging av natur har vi utallige av, og vi gjør vårt beste for å ta tak i de aller groveste vi får melding om. Vindkraftsaker fortsetter å være en viktige å følge med på, da dette er en av de største truslene mot urørt norsk natur og biologisk mangfold.
”Din nabo er en drage” ble også i 2017 arrangert i Moss, og vi har hatt flere dager med fuglekassesnekring til stor glede for store og små, for ikke å glemme fuglene som vil finne mange nye fine boliger når de kommer til våren.

NiØ sitter i AU i Forum for natur og friluftsliv, vi er representert i Energiforum Østfold, medlem i referansegruppen for vannregion Glomma og er med i skogutvalget til NNV.
Dette  er noe av det vi holder på med, og pressen har sørget for utallige oppslag og innslag lokalt og nasjonalt.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av protokollunderskrivere
  4. Årsmelding
  5. Revidert årsregnskap
  6. Budsjett
  7. Arbeidsprogram
  8. Innkomne saker
  9. Valg av nytt styre

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag av Jan Ingar Båtvik som snakker om svartelistede arter i Østfold

Enkel servering – Vel møtt

Valgkomiteens innstilling  – styret 2018-2019

Leder                       
Håkon Borch                                                                               (gjenvalg til styret. Leder velges for 1 år)
Nestleder              
Trine Strømme                                                                            (avtroppende leder. Gjenvalg 2 år)
Styremedlemmer
Ola M. Wergeland Krog                                                                        (gjenvalg 2 år)      
Hans Jan Bjerkely                                                                                 (ikke på valg)       
Ragnar Johnsen                                                                                    (gjenvalg 2 år)
Ellen Sandvik Mikkelsen                                                                      (ansattrepresentant)
Birgitte Cecilie Johansen                                                                      (ikke på valg)
Vara
Tom Christian Oehmichen Alnæs                                                         (går fra styret til vara 1 år)
Anne Coward                                                                                        (gjenvalg 1 år)
Lars Andreassen                                                                                   (gjenvalg 1 år)
Olav Skulberg                                                                                       (gjenvalg 1 år)      
Revisor: Vidar Hov Lian                                                                         (velges 2 år)
Landsstyrerepresentant og vara: Håkon Borch og Trine Strømme        ( 2 år)
Valgkomite: Birgitte Cecilie Johansen og Ola Wergeland Krog             (1 år)