Prosjekt for rehabilitering av oljeskadet fugl

Prosjektet ble startet etter oljeutslippet i Glomma i 2006. Vår målsetting er en oljeberedskap som inkluderer oljeskadet vilt. Vi har bygget opp en responspakke med utstyr som kan mobiliseres under oljesøl over hele Norge, og vi har frivillig personell som har fått sin opplæring på flere av verdens ledende sentre for rehabilitering av ville dyr.

Full City-oljesølet i Langsund sommeren 2009 ble den første store testen for responspakken. Naturvernforbundet ble gitt det overordnete ansvaret for rehabilitering av sjøfugl. Responspakken viste seg å være uvurderlig for at vi klarte å redde fugl.
Alt utstyret er i dag tilbake på lageret i Fredrikstad, responspakken utvides og forbedres kontinuerlig og er klar til mobilisering når det skjer et oljesøl. 

Når vi har et oljeutslipp er det viktig at arbeidet med å begrense utslippet og konsekvensene av dette igangsettes umiddelbart. Innsamling av oljeskadet vilt er en del av dette arbeidet. Oljeskadet fugl som ikke samles inn kan bli bytte for andre dyr. Dette kan og vil kunne føre til sekundære oljerelaterte skader.

Rune Aae

Når vilt først har blitt påvirket av olje, har man et begrenset tidsrom til å iverksette en vellykket redningsoperasjon. Det er avgjørende at forberedelser til innfangning og rehabilitering igangsettes umiddelbart.

Tidlig respons og erfaring er avgjørende for om man klarer å redde fuglene som blir rammet av oljesøl.  Lokal kunnskap og mennesker med erfaring og kompetanse til å fange inn og stabilisere fuglene er også avgjørende. Vurderingen av hvilke fugler som bør avlives og hvilke fugler som egner seg for rehabilitering bør kun tas av personale med erfaring fra rehabilitering og i henhold til strenge kriterier. Vi opplever dessverre ofte at personer uten denne erfaringen avliver fuglene som best vil klare en rehabilitering og vurderer fuglene som burde vært avlivet som de beste kandidatene for rehabilitering! Dette er en lite heldig situasjon for alle parter involvert. 

Vi har hatt frivillig personell på opplæring ved verdens ledende sentre for rehabilitering av ville dyr, International Bird Rescue sine to senter i California, USA og Vogelopvangcentrum i Belgia.

Fugler som er rehabilitert etter oljesøl har vist seg å ha gode overlevelsesmuligheter. Mangel på midler til  etterarbeide og forskning på området gjør dessverre at det er få offentliggjorte resultater. Men rehabiliterte fugler blir ofte observert med avkom. Noen av disse observasjonene er gjort mange år etter at fuglene har blitt rehabilitert. 

Vårt mål

I første omgang ønsker vi å bygge opp et kompetanseteam som utfyller og komplimenterer hverandre. Foreløpig har vi en mobil responspakke, men det beste for dyrene er et (eller flere) permanent senter der flere dyr kan behandles også utenom oljesølene. Dette fører til mindre lidelse for nødstilte dyr og mer erfaring og kompetanse for personell.  Kompetansesenteret for rehabilitering av oljeskadet vilt vil og skal ha mobil kompetanse og en responspakke som kan brukes ved oljesøl i norske forhold. Alt må skje i forhold til norsk lov.

Vi har hatt 4 oljesøl på 5 år – når kommer det neste?

Ønsker du å være med i prosjektet, kontakt fuglerehab@gmail.com