Borg Havns utvidelseprosjekt skader miljøet

Konsulentfirmaet Rambøll har på oppdrag av Kystverket gjennomført ytterligere målinger i Røssvikrenna som er en del av Borg Havns planer om utvidelse.

Her fremgår det at miljørisikoen er større enn først antatt. Store mengder miljøgifter ligger over hele bunnen i havna og utover i elveløpet. Giften ligger på fler dypder og en mudring vil blir svært komplisert, kostbar og ikke minst forurensende med mye spredning i elva og utover til Hvaler.

Samtidig legger man opp til et dumpeområde som bryter med vernebestemmelsene for to sjøfuglreservater. Det er der mesteparten av dumpingen av slam skal foregå.

De to områdene er Store Møkkalasset og Østre Utengskjær. Naturvernforbundet vil påklage disse planene og vil som tidligere, gå imot hele prosjektet. Ikke minst på grunn av planene om å tillate såkallte Panamax- båter og store cruiseskip inn i den vanskelige farleden inn til Fredriksted, med økt risiko for grunnstøtinger og etterfølgende oljesøl.