Eu’s vanndirektiv.

Et taktskifte i arbeidet med å redusere vannforurensingen i Østfold.

Om vanndirektivet
EUs rammedirektiv for vann

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er bane-brytende for norsk vann-forvaltning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, av både vassdrag, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømålene som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning.

Norge og dermed Østfold fylke er nå en del av en svært viktig internasjonal avtale som heter Eu’s vanndirektiv. Ideen er å behandle hele vassdragene og deres nedbørsområde under ett, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. På denne måten har Østfold Fylkeskommune fått ansvaret for hele Glomma fra kildene ved Røros til midtveis ut i Oslofjorden. Målsettingen er å bringe vannkvaliteten tilbake til det opprinnelige gode nivået før forurensingen tok til for alvor før annen verdenskrig.

Vansjø, Haldenvassdraget, Enningdalselva, Glomma Sør og Ytre Oslofjord er  vannområder som er organisert innenfor den såkallte vannregionen Glomma.

Denne regionen strekker seg fra Oslo til svenskegrensen og deles midt i fjorden med vår nabofylker i vest.

Ansvarsområdet er altså enormt og oppgavene står i kø for noen få saksbehandlere som skal ”redde” vassdragene.

Det er her Naturvernforbundet kommer inn med sin videreføring av vannforurensingskampanjen. En kampanje som er en direkte oppfølging av tidligere arbeid helt tilbake til syttitallet. Kampanjeansvarlig og kontaktperson er Pål Bugge.

I løpet av 2012 vil arbeidet med vannforurensing gå over i det som på sikt vil være Naturvernforbundet kystkampanje.

Les mer om vanndirektivet på vannportalen.no.