Arealdelen av kommuneplanen for Halden Kommune (2011- 2023)

Sist kommuneplanen i Halden ble behandlet var i 2003. Denne våren behandles arealdelen i kommuneplanen. Naturvernforbundet i Halden ønsker å være på offensiven og levere inn synspunkter på planen når den legges ut på høring.

Kommuneplanen skal rulleres hvert 4.de år og skal vedtas i inneværende kommunestyreperiode – før sommeren.

Naturvernforbundet i Halden og andre organisasjoner leverte inn sine innspill til planen i 2008, – men etter dette har arbeidet ligget brakk i kommunen. Nå er arbeidet igangsatt og planen skal vedtas i inneværende kommunestyreperiode – før sommeren.

Når den siste revideringen i kommuneplanens arealdel blir lagt ut til høring på Halden kommunes hjemmesider om kort tid, får vi forhåpentligvis minimum 6 uker til å komme med innspill.

Naturvernforbundet i Halden ønsker å komme med sine innspill

  • Bevaring av grønne lunger og grønne korridorer for mennesker og dyr fra sentralt i byen og ut i marka
  • Markagrensa må kartfestes mot skog og dyrket mark
  • Overholde 100 meters byggeforbudssone mot vassdrag og sjøen
    • Dette blir særs viktig ut mot sjøen på grunn av forventet heving av havnivået
  • Jernbanetraseen må på plass, eventuelt må bygging i forventet område utsettes til Jernbaneverket har kommet med sine planer

Les mer

Halden kommunes nettsider om Arealplanen