Du er her:

Fredriksten festning - sett fra nord

Fredriksten festning - sett fra nord. Foto: Tore Hoell

Velkommen til Naturvernforbundet i Halden!

Lokallaget av Naturvernforbundet har kommunene Halden og Aremark som vårt arbeidsområde. Her i det sørøstre hjørnet av Norge finner vi Østfolds største sammenhengende skoger. Innerst i Iddefjorden renner Berby-elva ut som regnes som fylkests beste lakseelv. - I her i Halden har vi hatt to ulveflokker/revir tidligere - men det er usikkert om et enkeltindivid er i ferd med å etablere seg på grensen i januar 2019. Både i Aremark og Halden har villsvin etablert seg. Vårt område er innfallsport for flere nye arter av spesielt insekter som kommer flygende inn sørfra, men også via ballastvann til Iddefjorden.

Halden regnes som Norges eldste industriby.
Utnyttelse av skogene her i grensetraktene har til "alle tider" vært den største inntekstkilden til Fredrikshald / Halden. På Haldenvassdraget ble tømmeret fløtet og i sagbrukene ned etter Tista ble tømmeret skåret. Oppgangssaga kom til Halden i 1538, og utover 16- og 1700 tallet ble all skog inn til grensen hogd ned. Dette hadde også en årsak med svenskenes gjentatt forsøk på å innta Fredriksten festning, da nordmennene benyttet "brent jords-taktikk".

Fredrikshald ble på grunn av all handelen med tømmer bl.a til England, - etterhvert en av Norges største skipsfartbyer, med 133 skip og 1200 sjøfolk i 1875. Mange av båtene returnerte til Halden uten last og hadde med seg ballastjord som ble dumpet i havn i Halden. "Tyska" og "Hollenderen" samt parkanlegget til Rød Herregård er fylt opp med ballastjord fra England og andre havner i Europa. Sjeldne planter og sopparter for Norge er derfor funnet på disse steder.

Saugbruksforeningen ble startet i 1859 da 11 skogeiere, som til sammen eide 30 sagbruk langs vassdraget i Tistedal, gikk sammen i et aksjeselskap. De første årene var det sag og tresliperi. I 1908 ble celluloseproduksjonen startet og den første papirmaskinen i 1915. Iddefjorden ble etterhvert mer og mer forurenset og var "ille" på 1960-70-tallet. Badevannet ble en brun suppe pga algeoppblomstring.- Saugbruksforeningen brukte også kvikksølv for å forhindre at sopp angrep trevirket i stokkene til ut på 1970-tallet. Iddefjordvannet ble imidlertid merkbart bedre og endringen skjedde raskt etter at "cellulosen" ble lagt ned i 1991, og ny rensefabrikk i 1992. Halden kommune har lenge ønsket å fjerne "terskelen" rett utenfor Svinesund for å få inn større skip til havna.  Faren for at sedimentene i Iddefjorden som inneholder blant annet kvikksølvforbindelser - skal renne ut i den nye marine Nasjonalparken ved  Hvaler  og Kosterhavets Nasjonalpark - vil da være overhengende..! Sverige har imidlertid hele tiden vært klar på at de ikke ønsker å redusere høyden på tersklene.

Av annen industri var steinhoggervirkssomheten stor på begge sider av Iddefjorden på slutten av 1800-tallet og noe ut på 1900-tallet. Fortsatt idag har vi to store uttak av granitt ved Iddefjorden; ved Brekka og på Skriverøya. Ved Brekka knuses stein til støpesand - som blir skipet ut til Nord-europa ved Bakke brygge. Naturvernforbundet har protestert på at ballastvannet i båtene blir sluppet rett ut her uten rensing.
 

Nyheter

Insekthabitat Orød

Oreid sandtak -et spesielt sandområde som foreslås vernet etter Plan og Bygningsloven (PBL)

Sandområder utsettes for en rekke påvirkninger med ulike effekter for bilogisk mangfold. Dette omfatter omdisponering av areal, masseuttak, markslitasje, gjenngroing, fremmede arter, forurensing og klimaendringer. Det nedlagte sandtaket ligger veldig fint til med mange sørvendte skrenter. Dette er viktig for insekter som er avhengig av direkte solinnstråling og varme. Området ble godt kartlagt med innsektfeller og manuell fangst i 2009 av Frode Ødegård m.fl. fra NINA. Over halvparten av artene de fant er pollinerende insekter. Det ble funnet 13 rødlistearter av innsekter. Idag er antallet 10 arter på rødlista. Området er idag sterkt påvirket av gjenngroing med furuer.

Fredriksten festning_utsnitt
Sentrumsplanen i Halden - må ta inn klimaproblematikken

Overgang til lavutslippskommune - hvordan?

For å nå målsetningene i «lavutslippssamfunnet», må utslippene reduseres med nærmere 90 prosent av dagens nivå innen 2050. Dette innebærer at kommunene må gjennomføre radikale og krevende endringer. Det må tas i bruk både gullerot og pisk for å få til endringer i befolkningen. Vil en bussbilett på kr 10 kunne føre til at flere tar bussen ? - Samtidig må kanskje parkeringsplasser bort og parkeringsavgiften i sentrum dobles.?- Det er kommunevalg høsten 2019. Vil noen partier tørre å gå til valg med upopulære, men nødvendige grep for å få ned biltrafikken i Halden sentrum ?

DSC06397
Stell pent med naturen

Viktig å mate småfuglene i vinterkulda

20.12.2017

Det er vinter- og småfuglene må også huskes på med mat. I milde vintre - kan enkelte fugler som vanligvis ikke er her vinterstid - som rødstrupe og svartrost, dukke opp på fuglebrettet. Får rødstrupen riktig mat - kan den klare å overleve.

Ulveholtet-skilt
Alle ut på tur - i Haldens natur.

Åpning av natursti og stimerking i Ulveholtet lørdag 9.september 2017

31.08.2017

Naturvernforbundet i Halden innbyr til en ny, spennende, natursti med informasjon og spørsmål om naturen i Halden. Naturstien med quiz-spørsmål åpnes i Halden kommunes skog i Ulveholtet ved Østerbo lørdag 9.september. Samtidig markeres at arbeidet med å skilte og merke stiene mellom de 4 hyttene i kommuneskogen er ferdig.

Halden by fra Fredriksten1_S

Velkommen til årsmøte 22.mars 2017

Naturvernforbundet i Halden ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 22.mars kl 18:00 på Halden vg skole - avd Porsnes. Etter årsmøtet - kl 19 - blir det åpent møte om Kystlotteriet.

Ernbanen i Østfold er ikke så elendig..

Tog til Halden - eller gjennom Halden?

Det er kommet utredning fra Jernbaneverket om trasevalg for jernbanen gjennom Østfold-byene, til Halden og over grensen. Mange spørsmål dukker opp; - skal man fastholde InterCity planene eller skal man vurdere "rett-linje"alternativet..? Samferdselsminister Solvik Olsen er åpen for nye innspill,- men dette forsinker kanskje fremdriften ?

Flaggermus
Velkommen til flaggermusnatt på Fredriksten festning 2.september

Flaggermusnatt i Halden - fredag 2. september kl 20:30 på Fredriksten festning

27.08.2016

Velkommen til flaggermusnatt på Fredriksten Festning fredag 2.september kl 20:30 og frem til ca kl 22:30. Til Fredriksten kommer Mette Klann fra Norsk Zoologisk forening, flaggermusgruppa. Hun holder først et foredrag om flaggermus i Auditoriet på Brådland (se kart). Deretter går vi ut i mørket ved dammene og på festningsområdet og hører og ser etter flaggermus. Ta gjerne med sterk lommelykt. Dersom det regner, avsluttes arrangementet etter foredraget. - Vi tar en deltageravgift på kr 20,- per person og trekker bokpremie på inngangsbilletten. Vi vil vise vei fra parkeringen på Fredriksten fra kl 20:00

Kanadagullris ved Elim-Halden
..den må utryddes ..

Hageplanter på "ville veier".

12.08.2016

Det er nå i august- du bør merke deg hvor de svartlistede hageplantene er spredd. Den mest utbredte hageplantene her i Halden (og Østfold) som nå dekker jorder, skråninger og kanter som ikke blir slått eller blir pløyd opp - er den gule kanadagullris . Den tar knekken på den naturlige vegetasjonen og blir meterhøy. Vi oppfordrer alle til å gå ut i sin hage (og i nabolaget?) og dra opp de gule blomstene med rot, putte de ned i en tett sekk hvor de kan råtne - før de får frødd seg videre.

Viser fra 1 til 8 av totalt 29 artikler