Du er her:

Fredriksten festning - sett fra nord

Fredriksten festning - sett fra nord. Foto: Tore Hoell

Velkommen til Naturvernforbundet i Halden!

Lokallaget av Naturvernforbundet har kommunene Halden og Aremark som vårt arbeidsområde. Her i det sørøstre hjørnet av Norge finner vi Østfolds største sammenhengende skoger. Innerst i Iddefjorden renner Berby-elva ut som regnes som fylkests beste lakseelv. - I her i Halden har vi hatt to ulveflokker/revir tidligere - men det er usikkert om et enkeltindivid er i ferd med å etablere seg på grensen i januar 2019. Både i Aremark og Halden har villsvin etablert seg. Vårt område er innfallsport for flere nye arter av spesielt insekter som kommer flygende inn sørfra, men også via ballastvann til Iddefjorden.

Halden regnes som Norges eldste industriby.
Utnyttelse av skogene her i grensetraktene har til "alle tider" vært den største inntekstkilden til Fredrikshald / Halden. På Haldenvassdraget ble tømmeret fløtet og i sagbrukene ned etter Tista ble tømmeret skåret. Oppgangssaga kom til Halden i 1538, og utover 16- og 1700 tallet ble all skog inn til grensen hogd ned. Dette hadde også en årsak med svenskenes gjentatt forsøk på å innta Fredriksten festning, da nordmennene benyttet "brent jords-taktikk".

Fredrikshald ble på grunn av all handelen med tømmer bl.a til England, - etterhvert en av Norges største skipsfartbyer, med 133 skip og 1200 sjøfolk i 1875. Mange av båtene returnerte til Halden uten last og hadde med seg ballastjord som ble dumpet i havn i Halden. "Tyska" og "Hollenderen" samt parkanlegget til Rød Herregård er fylt opp med ballastjord fra England og andre havner i Europa. Sjeldne planter og sopparter for Norge er derfor funnet på disse steder.

Saugbruksforeningen ble startet i 1859 da 11 skogeiere, som til sammen eide 30 sagbruk langs vassdraget i Tistedal, gikk sammen i et aksjeselskap. De første årene var det sag og tresliperi. I 1908 ble celluloseproduksjonen startet og den første papirmaskinen i 1915. Iddefjorden ble etterhvert mer og mer forurenset og var "ille" på 1960-70-tallet. Badevannet ble en brun suppe pga algeoppblomstring.- Saugbruksforeningen brukte også kvikksølv for å forhindre at sopp angrep trevirket i stokkene til ut på 1970-tallet. Iddefjordvannet ble imidlertid merkbart bedre og endringen skjedde raskt etter at "cellulosen" ble lagt ned i 1991, og ny rensefabrikk i 1992. Halden kommune har lenge ønsket å fjerne "terskelen" rett utenfor Svinesund for å få inn større skip til havna.  Faren for at sedimentene i Iddefjorden som inneholder blant annet kvikksølvforbindelser - skal renne ut i den nye marine Nasjonalparken ved  Hvaler  og Kosterhavets Nasjonalpark - vil da være overhengende..! Sverige har imidlertid hele tiden vært klar på at de ikke ønsker å redusere høyden på tersklene.

Av annen industri var steinhoggervirkssomheten stor på begge sider av Iddefjorden på slutten av 1800-tallet og noe ut på 1900-tallet. Fortsatt idag har vi to store uttak av granitt ved Iddefjorden; ved Brekka og på Skriverøya. Ved Brekka knuses stein til støpesand - som blir skipet ut til Nord-europa ved Bakke brygge. Naturvernforbundet har protestert på at ballastvannet i båtene blir sluppet rett ut her uten rensing.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.01.2019

Nyheter

Skutt ulv

Ulvejakten i Rømskog-reviret – i februar 2022

Årets ulvejakt skulle egentlig ha startet 1. januar, men ble utsatt da dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår. - Dyrevernerne fikk medhold i Oslo tingrett, men fredag 11.februar ble kjennelsen omgjort i Borgarting lagmannsrett, som ga staten medhold. Dermed kunne lisensfellingen starte, bare tre dager før fellingsperiodens utløp tirsdag 15. februar.- Imidlertid gav Miljøvernminister Espen Barth Eide tillatelse til å forsette jakten frem til 1.mars, som altså er midt i parringstida for ulv.

Folkå-reservatet

Biologisk mangfold i Halden

Det er vår – hvitveisen ligger som et godluktende og hvitt teppe i skogbunnen i Folkå-reservatet. De fleste gleder seg ved synet og forstår at et slikt verneområde må tas vare på. Imidlertid er vi ikke like opptatt av – eller ser – at bit-for-bit nedbygginger av arealer og hogging av trær og vegetasjon, reduserer det vi har av biologisk mangfold i Halden.

Gullris og Kanadagullris
..de må utryddes ..

Hageplanter på "ville veier".

12.08.2021 | Sist oppdatert: 17.08.2021

Det er nå i august- du bør merke deg hvor de svartlistede hageplantene er spredd. Den mest utbredte hageplantene her i Halden (og Østfold) som nå dekker jorder, skråninger og kanter som ikke blir slått eller blir pløyd opp - er den gule kanadagullris . Den tar knekken på den naturlige vegetasjonen og blir meterhøy. Vi oppfordrer alle til å gå ut i sin hage (og i nabolaget?) og dra opp de gule blomstene med rot, putte de ned i en tett sekk hvor de kan råtne - før de får frødd seg videre.

Bøkeskogen ved Saugbruksforeningen

Kommuneplanens arealdel 2021-2050

Naturvernforbundet i Halden har ventet i spenning på at Kommuneplanens arealdel 2021–2050 skulle bli tilgjengelig for offentligheten. Etter at vi nå har gjennomgått plandokumentene, vil vi gjerne gi honnør for det arbeidet som er nedlagt og for kvaliteten på resultatet. Vi synes kommunen har gjort et utmerket arbeide med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel, og at planen i stor grad ivaretar miljø- og naturvernhensyn – spesielt ved å trekke tilbake utbyggingsområder med dyrkbar mark. Vi setter for øvrig stor pris på at FNs Bærekraftsmål er brukt som en forpliktende rødtråd gjennom planbeskrivelsen!

CargoNetgodstog

Tungtransporten må over fra vei til jernbane i Østfold

Litt historisk tilbakeblikk innledningsvis: Lørdag 10.mars 1990 ble Bohuslän og Østfold erklært som ”ett jernbanerike” med en aksjon på gamle Svinesundbru. Det var Naturvernforbundet i Østfold og Halden, sammen med Naturskydsforeningen i Strømstad og Majornas Luftvern som aksjonerte. Det ble kjørt et leketog fylt med passasjerer fra norsk til svensk side og det ble klippet bånd da grensen ble passert. I taler ble det proklamert at fremfor å bygge en ny firefelt bru for biler over Svinesund, måtte det bygges en jernbanebru. Dette var en prinsipiell aksjon der fokus var å prioritere utbygging av jernbane over grensen fremfor vei. Aksjonen trakk mye presse og gav avisomtale i Norge, Sverige og Danmark.

Insekthabitat Orød

Oreid sandtak -et spesielt sandområde som foreslås vernet etter Plan og Bygningsloven (PBL)

Sandområder utsettes for en rekke påvirkninger med ulike effekter for bilogisk mangfold. Dette omfatter omdisponering av areal, masseuttak, markslitasje, gjenngroing, fremmede arter, forurensing og klimaendringer. Det nedlagte sandtaket ligger veldig fint til med mange sørvendte skrenter. Dette er viktig for insekter som er avhengig av direkte solinnstråling og varme. Området ble godt kartlagt med innsektfeller og manuell fangst i 2009 av Frode Ødegård m.fl. fra NINA. Over halvparten av artene de fant er pollinerende insekter. Det ble funnet 13 rødlistearter av innsekter. Idag er antallet 10 arter på rødlista. Området er idag sterkt påvirket av gjenngroing med furuer.

Viser fra 1 til 8 av totalt 26 artikler