Hogst av Askersbyleiken, klagesaken avsluttet

Viken Skog har på vegne av grunneier Rolf Helge Heieren hogd ca. 11 000 kbm tømmer på Askersby. Ytterligere 3-4 000 kbm tømmer er tenkt avvirket i samme område, i nær framtid. Hogsten har resultert i omfattende kjøreskader, hogging av en tiurleik, uvanlig store hogstflater, kjøring i bekk, skade på et fornminne mm.

Naturvernforbundet I Østfold foretok en befaring i området, og sendte den 9. mai en klage til kommunen hvor vi klaget på kjøring i bekkeløp, kjøreskader, hogst av tiurleik og manglende livsløpstrær.

__CPMMFILEID_URL__::33179::

Viken Skog reagerte med å sende fritttstående skogfaglig ekspertise (Erlend Rolstad) for å vurdere klagepunktene i felt.

Erlend Rolstad var på befaring den 24. mai og ga stort sett NiØ medhold i våre klagepunkter. Unntatt var klage på livsløpstrær som ikke ble vurdert pga. manglende kart. Rolstad påpekte dessuten at klagen på kjøring og hogst i bekkeløp ikke stred mot standarden med den begrunnelsen NiØ hadde gitt da bekken ikke var bred nok til å utløse krav om kantsoner. Rolstad konkluderte imidlertid med følgende; «Hogsten rundt bekkene vurderes ikke til å være i samsvar med innholdet i kulepunktet om landskapsplan i Levende Skogs standard (ref; stedstilpasset skogbruk, hensyn til landskapsbildet og viltbiotoper).» 

__CPMMFILEID_URL__::33182::

NiØ sier seg enig i Rolstads vurderinger og avventer kommunens svar.

Sarpsborg kommune ga den 21. juli et meget grundig svar på vår klage og konkluderte med å pålegge grunneier følgende; 1. Ytterligere drift sør og øst for den hogde leiken må ikke gjennomføre før fagbiolog har vurdert muligheten for restaurering av leikområdet. 2. Kart over livsløpstrærne må utarbeides. 3. Kjøreskadene må utbedres innen 1. aug. 2012. Videre retter kommunen en sterk anmodning til Viken Skog om innskjerping av interne rutiner med sikte på å begrense terrengskader på bæresvak mark.

__CPMMFILEID_URL__::33185::

NiØ deler ikke kommunens vurderinger på alle punkter men vi konstaterer at mye av regelverket er basert på skjønn og gir grunnlag for forskjellige tolkninger. NiØ har imidlertid fått medhold i det meste av klagepunktene.

NiØ etterlyser kart over livsløpstrær og mottar dette fra Bernt Eidahl den 19. sept. 2011. NiØ er ikke imponert over kvaliteten på kartet men godtar dette inntil videre.

__CPMMFILEID_URL__::33188::

Konklusjon:
NiØ er meget kritisk til både størrelsen og gjennomføringen av denne hogsten. Vi er imidlertid tilfreds med måten Sarpsborg kommune, Viken Skog og grunneier har håndtert saken i etteritd og håper at hogster med dette skadeomfanget var et engangstilfelle som vi helst vil slippe å se igjen.

NiØ avslutter dermed denne saken men vil følge opp at de påleggene som ble gitt av kommunen blir fulgt og vi vil også vurdere kvaliteten på kartet over livsløpstrær som virker noe upresist.


NiØ 7, okt. 2011