Innspill til kommuneplanens arealdel 2030 i Moss

Det er viktig å bevare mest mulig helhetlige områder av hensyn til friluftsliv og biologisk mangfold. Folkehelse og idrett blir også ivaretatt ved vern av  friluftsområdene. 

Administrasjonen i kommunen har gjort et meget godt arbeid med utvikling av temakartet for friluftsområder (hensynssoner) i arealplanen. Vi støtter dette arbeidet. Det er viktig å bevare mest mulig helhetlige områder av hensyn til friluftsliv og biologisk mangfold. Folkehelse og idrett blir også ivaretatt ved vern av  friluftsområdene. Følgende lokale foreninger støtter dette innspillet; 

DNT Vansjø 

Norsk Ornitologisk Forening Moss og Omegn Lokallag 

Moss og omegn birøkterlag 

Rygge Museum og historielag 

Moss sopp- og nyttevekstforening 

Vi minner om tidligere vedtatte langsiktige utbyggingsgrenser og at disse følges. Spesielt er det viktig at politikerne ikke gir dispensasjoner i hensynssoner for friluftsliv og naturmiljø, som enkeltvis fremstår som små, men som samlet sett medfører tap av mye areal og natur utenfor vedtatte byggesoner. Dispensasjoner gir fragmentering av landskap og derved ødeleggelse for biologisk mangfold og habitater. Artsmangfold som vi er helt avhengige av. 

Vi har er et rikt kyst- og kulturlandskap samt verdifulle skoger med stort artsmangfold av dyr, planter, fugler, insekter, amfibier og krypdyr, og flere rødlistede arter mange steder i kommunen. Områder med berggrunns- og kvartærgeologisk, botanisk og zoologisk verdier har vi av nasjonal verdi. Det er særs viktig at kommunen ved utbygginger har oversikt over alle rødlistede arter slik at de ikke blir utryddet. Oversikten over disse finnes i Artsdatabanken under artsobservasjoner.  

Friluftsområdene består av et marmorert landskap med natur-og kulturlandskap samt herregårdslandskap med alleer, trerekker og store trær. Historisk sett har vi steinalderboplasser, oldtidsgårder, bonsealderrøysene, pilegrimsveien og Gamle Kongeve gjennom kommunen. Kyst-og strandsitterlandskap finner vi langs hele kystlinjen med våtmarksområder som er viktige for sjø-og vadefugler. I nyere tid er Moss blitt en ferie-og fritids kommune. 

Kommunen har flere markaområder, et begrep som brukes av flere bl.a. DNT Vansjø. Frilufts- og naturområder av en viss størrelse er en forutsetning for at alle arter skal kunne overleve.