Kjølen Vindpark

Kjølen Vindpark AS Planlegger et vindkraftverk i Fjellaområdet i Aremark kommune. Naturvernforbundet i Østfold er prinsipielt positiv til vindkraftverk og andre fornybare energikilder. Vi mener imidlertid at lokaliseringen av Kjølen Vindpark er beheftet med så mangelfull forundersøkelse at det nærmest vil være misbruk av både offentlige og private ressurser å sette i gang en konsekvensutredning av dette prosjektet.

Det er flere årsaker til dette:

  • Den planlagte vindparken er i konflikt med fylkets overordnede arealplanlegging.
  • Den er i konflikt med områder som er vurdert som viktige natur- og friluftsområder i Fylkesplanen for Østfold.
  • Det ligger to naturvernområder i det området kraftverket planlegges.
  • Det meste av kraftverket er planlagt inne i svært viktige viltområder i Halden og Aremark kommuner.
  • Store deler av vindparken kommer i konflikt med målet om å bevare Fjella som et svært viktig område for friluftsliv.
  • Østfolds største inngrepsfrie område (INON – område) vil forsvinne hvis kraftverket blir realisert.

Kort sagt vil Kjølen Vindpark bli meget ødeleggende for både natur og friluftsliv hvis den blir realisert.

Les også Naturvernforbundet i Østfold sin høringsuttalelse til prosjektet.

Hjemmesiden til utbyggerne av Kjølen Vindpark

 Motstandere skjerper kampen mot vindturbiner i Aremark

1.juli 2011 – Utdrag av ny pressemelding ;

«Vestfjellas Venner vil med dette offentliggjøre de kart som  Havgul har fått utarbeidet, men ikke gitt videre til berørte parter. Ej heller til de som var invitert til samråd. Vi undrer over hva som er meningen med et såkalt samråd om den som skal informere holder tilbake vesentlig informasjon for grunneiere, kommune og andre berørte parter!

Vi er klar over at det kan komme til å bli visse endringer men i stort viser disse hvilke enorme inngrep som planlegges. Dersom det blir færre møller så vil de bli enda høyere enn de på 150 meter som nå planlegges. Dette vil medføre enda bredere veier og mer gneis som skal sprenges enn de 1 000 000 tonn som de nåværende planene medfører.»

Link til nedlastbart kart i pdf-format – over veier og turbiner.
 


Kjølen Vindpark

Saksnummer: 201001191 Stadium: På høring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknader med konsekvensutredning for Kjølen vindkraftverk og tilhørende nettilknytning i Aremark og Halden kommuner i Østfold. Tiltakshavere for prosjektet er Kjølen Vindpark AS og Hafslund Nett AS.

Send høringsuttalelse: – Uttalelser må sendes NVE innen 12.04.2012.

Naturvernforbundet i Østfold sitt høringssvar