Klage på grisehogst øst for Hivann i Rakkestad kommune

Naturvernforbundet i Østfold har på oppfordring av turgåere befart et hogstfelt øst for Hivann, helt inn til grensen til Aremark. Hogsten anslås å være foretatt i 2014/2015. Det ble påvist kjørespor som skulle vært utbedret, feil hogstform, samt usikker gjensetting av livsløpstrær.

Hogstfeltet er ikke det verste vi har sett og det har f.eks. blitt satt igjen to ospelunder i sørvendt skråning – positivt. Men kjøresporene skulle vært utbedret både i hogstfeltet og spesielt utkjøringstraséen, som er av de verre. En video som viser utkjøringstraséen kan sees her: https://youtu.be/6Ma_s0LDQFg

Ved befaringen ble vi også gjort oppmerksom på at flere tjern i området har blitt senket og er i ferd med å gro igjen til myr. Dette er gjort lenge før hogsten og har ikke noe med hogsten å gjøre, men det er på samme eiendom og burde også vært rettet opp da senkningen ikke har medført noen økning i produktivt skogareal.