Klage på hogst øst for Dalen i Sarpsborg kommune – saken avsluttet

Naturvernforbundet i Østfold har på bakgrunn av kontakt fra en av våre medlemmer foretatt en befaring av et hogstområde øst for Dalen i Sarpsborg kommune

Hogsten er ikke gjennomført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Brudd på lover og forskrifter omfatter i første rekke generelle kjøreskader, men det stilles også spørsmål vedrørende livsløpstrær og tilsynelatende unødig hogst av løvtrær.

Naturvernforbundet sendte en klage til Sarpsborg kommune med kopi til SB skog. Dagen etter at klagen ble sendt på mail fikk vi svar fra SB-skog at de var i gang med å reparere kjøreskadene. Skogbrukssjefen følger opp saken ryddig og profesjonelt. Naturvernforbundet er ikke enig i alle konklusjonene i saken, f.eks. skal livsløpstrærne i henhold til standarden være «…blant de eldste trærne i bestandet.», og ikke «representative for bestandet som avvirkes mht treslag og størrelse/alder.» som skogbrukssjefen skriver. Men Naturvernforbundet sier seg likevel svært fornøyd med oppfølgingen av klagesaken både fra kommunen og SB skog sin side.

Korrespondansen finner du her:

Klage på hogst øst for Dalen i Sarpsborg kommune

Svar fra SB-Skog den 14.10.13

Svar fra Sarpsborg Kommune den 25.10.13

Svar fra SB-Skog den 08.11.13

Svar fra Sarpsborg Kommune den 12.11.13