Klage på hogst sør for Kampetjerna i Aremark kommune

Naturvernforbundet i Østfold jobber aktivt med å kontrollere skogbrukets overholdelse av Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontroll av et område sør for Kampetjerna i Aremark kommune ble det påvist stygge kjørespor som skulle vært utbedret, uheldig valg av hogstform, samt usikker gjensetting av livsløpstrær.

Klage på hogsten er sendt til skogbrukssjefen i Aremark kommune.