Klage på hogst ved Grågåstjern i Halden

Naturvernforbundet i Østfold har på oppfordring av lokale hytteeiere befart et hogstfelt vest for Grågåstjern i Halden kommune. Hogsten ble foretatt ved påsketider 2016. Det ble påvist kjørespor som skulle vært utbedret, utilstrekkelig kantsone mot myr, feil hogstform, hogst av trær med små dimensjoner, samt antatt mangel på gjensatte livsløpstrær.

Halden kommune har svart på klagen og sier seg enig i våre vurderinger når det gjelder kjøreskader og mangelfull frøtrestilling. Kommunen mener imidlertid at kantsonen er tilfredsstillende, noe vi bestrider da den stedvis kun er en glissen trerekke.

Når det gjelder hogstform så sier standarden følgende: I mye brukte friluftsområder skal det legges spesiell vekt på utnytte mulighetene for bruk av lukkete hogster, gjerne kombinert med småflatehogst. (PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard, kravpkt. 10). Da hogstfeltet ligger helt inntil et større hyttefelt, og samtidig ligger mellom hyttefeltet og Grågåstjern, det nærmeste av to små tjern i området, mener vi at det her burde vært valgt en lukket hogstform.

Hadde trær med ikke drivverdige dimensjoner blitt satt igjen, ville dette redusert flatehogstpreget betraktelig, samtidig som det ikke hadde ført til noen merutgift for skogeier. I henhold til Norsk PEFC Skogstandard skal det legges vekt på å spare mindre trær som det ikke er økonomisk interessant å hogge. Kommunen hevder likefullt at hogsten ikke er i strid med standarden på dette punktet.

Kommunen skriver at det er satt igjen et tilstrekkelig antall livsløpstrær mot eiendomsgrense/myr i sørøst og i kantsonen mot myra. Naturvernforbundet påpeker her at livsløpstrærne må merkes på kart, eller på andre måter slik at de kan identifiseres. Naturvernforbundet anmoder igjen Glommen Skog AS / grunneier om å oversender et kart over livsløpstrærne.

Klagen fra Naturvernforbundet i Østfold

Svaret fra Halden kommune

Svar til Halden kommune