Klage på hogst ved Skjekleseter i Rakkestad har ført frem

Naturvernforbundet i Østfold har befart et hogstområde på Skjekleseter i Rakkestad kommune som ble hogd sommeren 2011. Det ble påvist mange og stygge kjørespor, manglende kantsone langs en større bekk, hogst og istykkerkjøring av sumpskog langs bekkeløp samt kjøreskader på- og tilplanting av et kulturminne.

Rakkestad kommune har nå etterkommet klagen, og pålegger Havass og grunneier å utbedre manglene innen 1. juli.

Klagen fra Naturvernforbundet i Østfold

Svaret fra Rakkestad kommune