Arealdelen av kommuneplanen for Halden Kommune (2021-2050)

Kommunen har gjort et utmerket arbeid med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Den ivaretar i stor grad miljø- og naturvernhensyn, spesielt ved å trekke tilbake utbyggingsområder med dyrkbar mark.

Bøk

Naturvernforbundet i Halden har ventet i spenning på at Kommuneplanens arealdel 2021–2050 skulle bli tilgjengelig for offentligheten. Etter at vi nå har gjennomgått plandokumentene, vil vi gjerne gi honnør for det arbeidet som er nedlagt og for kvaliteten på resultatet. Vi synes kommunen har gjort et utmerket arbeide med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel, og at planen i stor grad ivaretar miljø- og naturvernhensyn – spesielt ved å trekke tilbake utbyggingsområder med dyrkbar mark. Vi setter for øvrig stor pris på at FNs Bærekraftsmål er brukt som en forpliktende rødtråd gjennom planbeskrivelsen!

Les mer

Innspill til arealplan fra Naturvernforbundet i Halden (pdf-fil, 1.8 MB)

Halden kommunes informasjonsside om arealplan 2021 – 2050

Oppsummert

  • Naturvernforbundet i Halden mener at arealplan-utkastet har tatt for lite hensyn til biologisk mangfold. Verken rapporten fra Ola Wergeland Krog eller oppfølgeren fra Marit Eriksen og Roy Nordbakke er tatt tilstrekkelig med i vurderingen.
  • Vi synes det er synd at administrasjonen har anbefalt å utelate hensynssone H560 om ivaretakelse av naturmangfold ( biologisk mangfold ).
  • Vi påpeker det store inngrepet som Norsk Skog Saugbrugs ønsker å gjøre i edelløvskogen sørøst for bedriften.
  • Vi mener at virksomheten i stenuttaket i Brekke Stenbrudd og utskipingen av sten på Bakke Brygge bør opphøre snarest.
  • Vi mener at kystsonen i Halden ikke skal bebygges med boliger. Sentrale og kystnære områder som Sauøya, Tyska og Hollenderen må fortsatt være forbeholdt for friluftsliv og biologisk mangfold