Leserbrev i HA: Kommuneplanens arealdel

I Halden kommune arbeides det på spreng med å ferdigstille kommuneplanens arealdel for de nærmeste år! Vi heier på arbeidet som gjøres. Med ekstra fokus på jord- og skogvern er dette en arealplan som hører fremtiden til!

kart Halden

Det er mange debatter og forslag om fortetting, og mange mener at fortetting i stor grad handler om å bygge ned sentrumsnære naturområder og sentrumsnære områder langs kysten! Der tror vi at utviklerne og planleggerne tar veldig feil! Vi er av den oppfatning at det er tilstrekkelig plass allerede på bebygget – og kommunalservice-tilknyttet areal. At man fortetter på disse arealene trenger ikke å bety at det bryter med byens sjel eller arkitektur! Det kan tvert imot berike den i stor grad!

Ved en veldig rask studie med 3 etasjer som gjennomsnittlig byggehøyde, ser vi at det er plass til 94.500m2 bolig (1000 boenheter), næring eller andre arealtyper, og alt dette innenfor allerede bebygde sentrumsområder! Samtidig er det uhyre mange eksisterende bygninger i sentrum som trenger oppgradering og eventuelle bruksendringer, og disse bygningene er dårlig utnyttet eller ikke utnyttet i det hele tatt. Her vil også byens håndverkere ha store muligheter for mye lokalt arbeid i årene fremover!

Det er for oss uforståelig at det vurderes å nedbygge ytterligere sentrumsnære LNFR-områder i en tid med «biologisk mangfold»-krise i Halden kommune. Overordnede myndigheter både på nasjonalt og regionalt nivå har bestemt at planlegging av framtidig vekst og arealbruk skal bygge på FNs 17 bærekraftmål. Dette medfører at arealbruken skal begrenses, og at vi skal utvikle mer kompakte byer!

Det siste forslaget til arealplanen har vært å utvikle boliger i den nordøst-vendte over 30 meter høye skråningen på Sauøya. Er det gjort vurderinger på hvor egnet et så bratt og ulendt område er for kompakt boligbebyggelse, og hvor mye det krever av funksjonell infrastruktur for kommunen ved etablering og ved vedlikehold i fremtiden?

Vi håper utvikling av nye boligbebyggelse kan måles i effektivitet oppimot utvikling av eksiterende, allerede nedbyggede områder.

Derfor har vi en klar oppfordring til byens politikere: La oss heie på en bra sentrumsutvikling og utnytte arealene vi allerede har bygget ned mye bedre, før vi begynner å bygge ned mer av verdifull natur rundt og spesielt i sentrum.

De urørte kystnære naturområdene – Tyska/Hollenderen og Sauøya – vil mer og mer øke i verdi for Halden sentrum for hver en ny boenhet som blir bebygget i halden sentrum i fremtiden!


Halden, 18. februar 2021