Lyntog til Halden

Tog og bane er det eneste CO2-frie transportmiddelet ved siden av sykkel.

vei og togbane

Samferdselsminister Marit Arnstad sa til Aftenposten 6.desember 2012 at Regjeringen vurderer om det nye dobbeltsporet på Intercity-triangelet skal bygges for å tåle trafikk i opptil 200 km/t i stedet for 250, som er lik den Svenske og Europeiske standarden. Det vil redusere kostnadene ved utbyggingen med minst 10 milliarder kroner.* Samferdselsminister Marit Arnstad sa 27.desember til NRK; – ”Jeg har vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyhastighetstog i den økonomiske situasjonen vi er i .” Statsråden vil først bygge ut jernbanen for å løse kollektivoppgavene rundt storbyene, og spesielt i Oslo-området. Vi spør: – Har Norge virkelig ikke råd til å investere overskudd fra oljeutvinningen til å ruste opp jernbanen til høyhastighetstog – for å redusere landets samlede utslipp av klimagasser?

«EU VIL TREDOBLE SITT LYNTOGNETT innen 2030, for å styrke konkurranseevnen, redusere avstandsulemper, gi et mer effektivt og bærekraftig transportsystem og samtidig redusere klimautslipp. I Norge vil to av tre ha lyntog, ifølge meningsmålinger. Og Stortingets transportkomité har i flere perioder vært en pådriver for lyntog her i landet.

Likevel prøver Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet gang på gang å sette brems på utviklingen i Norge, nå sist med Samferdselsminister Marit Arnstads uttalelser i romjula om at vi ikke har råd.» –  Dette sier kommunikasjonssjef Bjørlo i Norsk Bane AS. Les hele innlegget i Aftenbladet (artikkel finnes ikke lenger i 2021- 2 vedlegg fra Norsk Bane finnes heller ikke)

Mens Naturvernforbundet frykter at tregere InterCity-tog kan ødelegge for norsk jernbane for 100 år fremover, sier lyntogekspert at dette ikke spiller noen stor rolle.Det har vekket sterke reaksjoner at Regjeringen vurderer å bygge nye toglinjer til Lillehammer, Skien og Halden som bare tåler 200 km/t.

- Jeg har forståelse for at det gjøres vurderinger for å se om bygging av dobbeltspor kan gjøres rimeligere, men det vil stride med tidligere signaler dersom regjeringen faktisk velger en løsning der det bygges for maks 200 km/t, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite viser i Nasjonal Transportplan, som er oppe til behandling våren 2013 i Stortinget, til undersøkelser som konkluderer med at høyhastighetstog kan ta 75 – 95 prosent av dagens store flytrafikk mellom Oslo og storbyene i Sør-Norge.

På den ene siden sier regjeringen at de skal få ned klimautslippene og henviser til klimameldingen – men på den andre siden så er de ikke villige til virkelig å bruke større deler av oljeinntektene til å satse på en storstilt utbygging av jernbanen som kanskje gir den beste klimareduksjon; ved å få vekk et stort antall lastebiler fra veiene samt få folk til å ta tog i stedet for fly mellom de store byene i Norge. Les Tore Hoells innlegg.

Toppmøte i fremtidens byer ble avholdt 20 november i høst. Der sa Marit Arnstad bl.a; «I 1975 ble vi fire millioner mennesker i Norge. I år ble vi fem millioner – og beregninger viser at vi blir seks millioner allerede i 2030. Norge har aldri tidligere opplevd sterkere befolkningsvekst.»
Videre sa hun; «I Klimameldingen og Klimaforliket, legger vi opp til en rekke tiltak for å forbedre bymiljøet:

  •  Veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
  •  Jernbanen skal bygges ut.
  •  Det skal satses på å utvikle teknologi som reduserer klimagassutslipp fra transportsektoren.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram for 2013, ble det foreslått 14,4 milliarder kroner til jernbanen, en økning på nær 15 %.  Jernbane er dermed en av regjeringens hovedprioriteringer i statsbudsjettet for 2013.» – Sier Samferdselsministeren på dette møtet om fremtidens byer. Les Marit Arnstads foredrag.

Mens regjeringen skryter av økt satsing på både vei og jernbane kommer RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, med en helt annen virkelighet. De mener det vil ta 40 år å få jernbanen opp på en akseptabel standard med de bevilgninger som det legges opp til i ny Nasjonal Transportplan (NTP), og peker på at  65 prosent av norsk jernbane er eldre enn 100 år. Om jernbanen skal opp på moderne standard kreves 827 milliarder i kommende tiårsperiode. I forslaget til NTP ligger det inne 150 milliarder. Les innlegget i Teknisk Ukeblad

 Ny jernbanebru er avhengig av hastigheten på toget gjennom Halden i fremtiden.
Ny jernbanebru er avhengig av hastigheten på toget gjennom Halden i fremtiden. Fotograf: Tore Hoell


For Halden kommune er Jernbaneverkets manglende helhetlige planlegging ubeleilig, og disse nye IC-signalene er svært uheldige – fordi det er en del politikere og andre som gjerne vil selge tomter til boligbygging på Hollenderen og Tyska før godstrafikken gjennom Halden er planlagt. Det eneste forsvarlige er å vente med tomtesalget til det er utarbeidet en ny reguleringsplan der den framtidige og helhetlige jernbanetraseen gjennom sentrum er fastlagt. – Les innlegget til Hans Jan Bjerkely.

Halden 3.1.2013 – Tore Hoell