Moss kommune godtar ikke dom etter trehogst i naturreservat

– «At de bruker skattepenger på å kjøre dette gjennom rettsystemet, virker som en dårlig strategi.» — Håkon Borch, leder av Naturvernforbundet i Østfold

Kommunen har valgt å anke saken videre til lagmannsretten. Samtidig vil de vurdere å slutte å være forvaltningsmyndighet for naturreservater i fremtiden.

Over flere dager i januar 2020 ble det ifølge politiets beregninger fjernet 537 trær fra Vardåsen naturreservat i det som tidligere var Rygge kommune. De mener hogsten skjedde på oppdrag for Moss kommune, som bare noen uker tidligere hadde overtatt ansvaret for naturreservatet. Inngrepet ble begrunnet med at det var behov for å bedre trafikksikkerheten på stedet.

Fjerningen av trærne møtte mye motstand. Til slutt anmeldte Naturvernforbundet i Østfold og miljøorganisasjonen Sabima Moss kommune. Politiet etterforsket saken og våren 2021 bøtela de kommunen 500 000 kroner for å ha brutt både naturmangfoldloven og vannressursloven.

Boten ble ikke vedtatt. Kommunen mente nemlig at de ikke hadde gjort noe galt. Faktisk mente de hogsten var et positivt og nyttig inngrep for naturen. Dermed endte saken opp i retten. Der kom Søndre Østfold tingrett med en knusende dom forrige måned.

– Retten bemerker at det bidrar til å svekke tilliten til kommunen som forvaltningsmyndighet for verneområdene, at kommunens representanter i retten synes å fastholde at de vurderinger som ble gjort var riktige, var noe av det Søndre Østfold tingrett skrev i dommen.

Den dommen valgte altså kommunen å anke rett før fristen gikk ut tirsdag 14. desember.

– Jeg gjør ikke dette fordi jeg tror vi skal vinne, men fordi det er behov for noen prinsipielle avklaringer, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness.

Etterlyser mer klarhet i hvilket handlingsrom de har
Han orienterte lokalpolitikerne om avgjørelsen i et ekstraordinært formannskapsmøte mandag. Der understrekte kommunedirektøren at han mener Moss kommune ikke var tiltakshaver for hogsten – altså stikk i strid med det Søndre Østfold tingrett konkluderte med. Han forklarte videre at anken altså ikke bare skjer fordi kommunen er uenig med dommen, men også fordi den reiser en rekke spørsmål som de har behov for å få avklart.

– Trærne er hogget. Ingen rettsavgjørelse kan rette opp det. Dette dreier seg først og fremst om hvordan vi som kommune skal forholde oss til rollen som forvaltningsmyndighet, sa Ness.

Han påpekte blant annet at Statsforvalteren innledningsvis ga dem råd om å gjennomføre hogsten uten å søke dispensasjon, selv om tingretten altså mener det burde vært gjort. Han stiller seg samtidig undrende til at kommunen blir bøtelag når de har gjort skjønn som forvaltningsmyndighet.

Kommunedirektøren etterlyser derfor mer klarhet i hvilket handlingsrom kommuner har i forvaltningen av verneområder.

Vil løfte saken til Stortinget
I etterkant av orienteringen var det flere lokalpolitikere som benyttet anledningen til å kommentere saken og stille spørsmål. Mange uttrykte at de var overrasket og skuffet over kommunens avgjørelse om å anke dommen.

– Det overrasker meg at man velger å gjøre en prinsippsak ut av dette. Slik jeg leser dommen er det ganske åpenbart at kommunen ikke har ivaretatt sin rolle tilstrekkelig, sa Eirik Tveiten (Rødt).

Aps Shakeel Rehman varslet at han ville ta kontakt med Østfold-benken på Stortinget for å løfte saken til departementet.

– Det kan ikke være slik at én enkelt kommune må ta en slik beslutning for å få en prinsipiell avklaring, sa han.

Michael Torp (Frp) mener på sin side det kan være lurt av kommunen å ta saken videre til lagmannsretten.

– Noen må være først. Denne gangen ble det dessverre oss, men jeg tror andre kommunen vil være tjent med dette, sa han.

Kommunedirektøren påpekte at de rent økonomisk ikke har noe å tape på å anke saken.

– Det er ingen økonomisk risiko knyttet til dette. Boten kan ikke blir støtte og vi har fortsatt fri rettshjelp, sa han, etter at han tidligere hadde understrekt at beslutningen var nøye gjennomtenkt.

– En anke vil dra saken ut i tid og utfordre vårt omdømme. Det er ikke noe jeg tar lett på, sa han.

– Omdømmemessig har vi allerede tapt, kommenterte Øivind Tandberg-Hanssen (SV).

«At de bruker skattepenger på å kjøre dette gjennom rettsystemet, virker som en dårlig strategi.»
—  Håkon Borch, leder av Naturvernforbundet i Østfold

Åpner for å slutte å ha ansvar for naturreservater
Et annet sentralt spørsmål som kommunen ønsker å få svar på, på bakgrunn av denne saken, er hvorvidt de fortsatt skal være forvaltningsmyndighet for verneområder fremover.

– Vi er ikke trygge på om dette er en rolle vi skal ha i fremtiden, kommenterte Ness.

Han sier de allerede har bedt om et møte med Statsforvalteren for å diskutere saken. Dette er et tema som også lokalpolitikerne vil ta opp.

– Jeg tviler ikke på at kommunen innehar kompetansen som skal til for å ha et slikt ansvar i fremtiden. Hvorvidt vi vil det, er en annen sak, sa Benedicte Lund (MDG) under mandagens formannskapsmøte.

Ness understrekte overfor politikerne at kommunen ikke vil foreta noen lignende inngrep i naturreservater inntil en anke blir behandlet.

– Vi har tatt lærdom av dette, men vi var ikke i tvil da vi startet hogsten. Vi kommer uansett ikke til å gjennomføre en tilsvarende hogst, selv om det ikke er noen tvil neste gang heller, sa han.

Savner at kommunen tar ansvar
Håkon Borch, leder av Naturvernforbundet i Østfold, stiller seg undrende til kommunens beslutning om å anke saken.

– Jeg synes det er rart at de ikke kan ta innover seg at de har gjort en feil.

Han mener spørsmålene som kommunen har når det kommer til handlingsrom i forvaltningen av natturreservater enkelt kunne vært løst ved å kontakte Miljødirektoratet.

– At de bruker skattepenger på å kjøre dette gjennom rettssystemet, virker som en dårlig strategi og gir et dårlig signal om kommunens evne og vilje til å forvalte, sier han.

Han er ikke overrasket over at kommunen nå vil vurdere å fraskrive seg ansvaret med å forvalte natturreservater i framtiden.

– Det kan jeg forstå, med den holdningen de har. Det er helt ok at kommunen har forvaltningsansvar, men da må de skolere seg slik at de kan forvalte området på en riktig måte. Det har de tydeligvis ikke gjort her, mener Borch.