Naturvernforbundet aksjonerer mot ny hugging i Mosseskogen.

For andre gang i 2008 ble vi vitne til rasering av deler av den verneverdige Mosseskogen. Etter huggingen i fjor våres ble Naturvernforbundets lokallag og fylkeslag engasert i å verne Mosseskogen, som er et sentrumsnært friluftsområde i Moss med store verneverdier. Mosseskogen er sannsynligvis det området som har høyest tetthet av kulturminner i kombinasjon med høyt biologisk mangfold i Østfold.

I kulturminnesammenheng er det av nasjonal verneklasse med lokaliteter fra stein-, bronse- og jern-alder og frem til nyere historie på 17-1800 tallet.

På tross av flere tilbud har grunneieren Vibeke Wankel avvist forslag om frivillig vern med tilhørende økonomisk kompenasjon fra staten. Dette har medført at Naturvernforbundet nå har sammen med lokale velforeninger iverksatt mottiltak for å stoppe nedhuggingen. Dessverre så er lovgivningen for svak når det gjelder vern av slike områder og grunneieren fortsetter avvirkningen av viktige deler av skogen på tross av stor lokal motstand.

Dette betyr at Naturvernforbundet vil ha denne saken som en av de høyest prioriterte vernesakene i 2009. Blant annet vil vi benytte merking av alle tømmerstokker som blir fraktet ut av skogen med et klart budskap om at en eventuell oppkjøper som tar imot tømmer fra dette verneverdig skogsområdet bidrar til ødeleggelse av natur med høy verneverdi.