Naturvernforbundet Follo-Moss

Naturvernforbundet Follo–Moss ble dannet i mars 2019 og dekker kommunene Frogn, Rygge, Vestby, Moss i tillegg til Våler. .

Fokus for oss er naturmangfoldet i vårt distrikt

Viktige saksområder er:

  • Hindre nedbygging av natur
  • Bekjempe fremmedarter
  • Innspill til regulerings- og kommuneplaner
  • Grisehogst
  • Bevaring av strandsonen
  • Forurensningsproblemer
  • Vern av skog
  • Vern av matjord
  • Vern av natur i nærområdene rundt våre boområder