Naturvernforbundet i Østfold pådriver for å få slutt på kvikksølvutslipp

Kvikksølv står på listen over farlige miljøgifter som myndighetene prioriterer å få faset ut. Naturvernforbundet i Østfold ser med uro på at en rekke bedrifter i fylket slipper ut kvikksølv. Nå har Naturvernforbundet skrevet brev til disse bedriftene og blant annet bedt om å få tilsendt deres tidsplaner for utfasing av utslippene.

– Vi vil være pådriver for at kvikksølvutslippene fases ut snarest mulig i overenstemmelse med nasjonale retningslinjer, sier Ragnar Johnsen i Naturvernforbundet i Østfold. Han opplyser at i alt ti bedrifter er tilskrevet.

Det gjelder Texrep Norge As (Fredrikstad), Borregaard Ind. Ltd., Cellulosesektor (Sarpsborg), Peterson Emballasje As (Sarpsborg), Kronos Titan As (Fredrikstad), Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsselskap (Fredrikstad), Glava As (Askim), Gyproc A.S (Fredrikstad), Normet Group As, Østfold (Fredrikstad), Sarpsborg Energigjenvinning Ks (Sarpsborg) og Østfold Energi As (Sarpsborg).

– Vi går ut fra at alle disse har tillatelse til utslipp, men det er jo likevel meget uheldig at de slipper ut en av de verste miljøgiftene som fins, understreker Ragnar Johnsen.

Han opplyser at Naturvernforbundet i sitt brev til bedriftene har bedt om å få tilsendt følgende opplysninger:
  1. Utslippstillatelse kvikksølv
  2. Registrerte utslipp av kvikksølv de siste 3 år, herunder eventuelle rapporter fra besøk fra forurensningsmyndighetene
  3. Program med tidsplan for utfasing av utslippene
  4. Beskrivelse av risikovurdering i henhold til HMS/internkontrollen, jfr. arbeidsmiljøloven § 3-1, andre ledd bokstav c

– Vi regner med full åpenhet fra bedriftene om de opplysningene vi ber om, men minner dem for sikkerhets skyld om at miljøinformasjonsloven § 16 gir enhver rett til miljøinformasjon om forhold som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. At kvikksølv har slik påvirkninger er hevet over tvil, konkluderer Johnsen.

Naturvernforbundet venter raskt svar fra bedriftene. Etter § 18, 4. ledd i loven om miljøinformasjon, skal bedriftene ha levert opplysningene de er bedt om seinest innen 1 måned.