NEI til vindkraftverk!

Dette ble vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte i Trondheim 30.08 – 01.09.

Nei til vindkraftverk!

Dette ble vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte i Trondheim 30.08 – 01.09. Nærmere 200 delegater fattet vedtak om å beskytte natur og naturverdier mot de svært ødeleggende og helt unødvendige vindkraftverkene. Landet renner over av strøm og vil få et betydelig og vedvarende kraftoverskudd i årene framover (direktør Per Sanderud, NVE).

26.08. kom vedtaket fra regjeringen (olje- og energidepartementet) om tillatelse til å bygge 8 vindkraftverk med nødvendig infrastruktur på Fosen, Snillfjord og Frøya stipulert til en samlet kostnad på 20 milliarder – den største investering i Fastlands-Norge!  
450 turbiner skal spres utover et område nær samlet areal til Søgne, Mandal og Songdalen kommuner til sammen. Industriområdet vil kreve et veinett på 250 km og 250 km med kraftlinjer, tusenvis på tusenvis kubikkmeter istykkerskutt kystlandskap, store villmarksområder eksponert i Sør-Trøndelag – leveområde for en rekke utrydningstruede fuglearter og annet biologisk mangfold, nasjonalt viktige naturtyper, beiteområder for tamrein, kulturminner og synlig mellom andre for hurtigrutens mange turister.
Det vil føre til en ufattelig rasering av unik og uerstattelig kystnatur for all framtid (store INON-områder og Storheia – foreslått til Kystnasjonalpark) om planene realiseres.

Vedtaket var trolig utslagsgivende for uttalelser nærmere 200 delegater på Naturvernforbundets landsmøte i Trondheim 30.08. – 01.09. fattet om å beskytte natur og naturverdier mot de svært ødeleggende og helt unødvendige vindkraftverkene. Naturvernforbundet ser ingen begrunnelse for vindkraftverkene. Landet renner over av strøm og vil få et betydelig og vedvarende kraftoverskudd i årene framover (direktør Per Sanderud, NVE).

Naturvernforbundet ser heller ikke sammenhengen mellom produsert kraft fra vindkraftanlegg og klimakrisen.Landsmøtet mener derimot at den omfattende offentlige subsidieringen av vindkraftindustrien vil ha større samfunnsmessig verdi om den blir investert i energieffektivisering og ved å ruste opp eldre kraftverk. 

Det var for øvrig en svært samlet og slagkraftig organisasjon som fra nyttår går inn i jubileumsåret som 100-åring etter å ha passet 20 000 medlemmer under landsmøtet.

Skrevet av  

Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet i Vest-Agder